SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Ridván 2014

Bahájom sveta:

Drahomilovaní priatelia,

od započatia súčasnej etapy v odvíjajúcom sa božskom pláne - činnosti, ktorá spája Baháʼuʼllahových nasledovníkov do jedného spoločného duchovného snaženia- uplynuli už celé tri roky. Len dva roky delia priateľov Božích od jej stanoveného ukončenia. Oba základné pohyby, ktoré naďalej poháňajú proces rastu – nepretržitý tok účastníkov radom kurzov vzdelávacieho inštitútu a kontinuálny rozvoj zoskupení – sú nesmierne posilňované prúdom energie uvoľnenej na mládežníckych konferenciách, ktoré sa minulý rok uskutočnili. Zvýšené schopnosti, ktoré bahájsky svet nadobudol na mobilizáciu veľkého počtu mladých ľudí na poli služby, môžu teraz priniesť ďalšie ovocie. Pretože v zostávajúcom čase naliehavo volajú rozhodujúce úlohy posilnenia existujúcich programov rastu a začatia nových. Spoločenstvo Najväčšieho mena má dobré predpoklady na to, aby pred záverom tohto obdobia pripojilo k zoskupeniam, v ktorých už takéto programy vznikli, zostávajúcich dvetisíc programov, ktoré sú v pláne.

Veľmi radi vidíme, že toto úsilie energicky napreduje v najvzdialenejších oblastiach zemegule, za rozmanitých okolností a v rôznych prostrediach v až troch tisíckach zoskupení. Mnohé zoskupenia sa nachádzajú v bode, keď sa intenzita vytvára uplatňovaním niekoľkých jednoduchých postupov. V iných zoskupeniach sa po postupných cykloch činnosti zvýšil počet jednotlivcov vyvíjajúcich iniciatívu v rámci plánu, a nárast činnosti sa zintenzívnil. Ako sa vďaka skúsenostiam zvyšuje kvalita procesu duchovného vzdelávania, duše sú pripravenejšie sa ho zúčastňovať. Z času na čas môže v činnosti nastať útlm alebo sa objaviť prekážka na ceste vpred. Konzultácia o dôvodoch vkročenia do slepej uličky, v kombinácii s trpezlivosťou, odvahou a vytrvalosťou umožňuje, aby sa intenzita opäť zvýšila. Rozsah a zložitosť programu rastu sa zvyšuje v čoraz väčšom počte zoskupení úmerne s rastúcimi schopnosťami troch protagonistov plánu – jednotlivca, spoločenstva a inštitúcií viery – vytvárať vzájomne podporujúce prostredie. Teší nás, že, ako sa dalo čakať, sa zvyšuje počet zoskupení, v ktorých sto či viac jednotlivcov napomáha zapojeniu tisícky alebo aj väčšieho počtu ľudí do vytvárania duchovného, dynamického a transformujúceho modelu života. Samozrejme, základom procesu je už od začiatku kolektívny pohyb smerom k predstave materiálneho a duchovného blahobytu, ktorej pôvodcom je Ten, ktorý udeľuje život celému svetu. Ale keď sú zahrnuté také veľké počty ľudí, pohyb celej populácie začne byť zreteľný.

Tento pohyb je obzvlášť badateľný v tých zoskupeniach, v ktorých má byť postavený miestny Mashriquʼl-adhkár. Medzi takéto príklady patrí Vanuatu. Priatelia, ktorí žijú na ostrove Tanna, vyvinuli obrovské úsilie, aby zvýšili povedomie o plánovanom dome uctievania, a rôznymi spôsobmi zapojili do rozhovoru o jeho význame nemenej než tretinu z 30 000-ovej populácie ostrova. Schopnosť udržiavať povznášajúce rozhovory u takého veľkého počtu ľudí bola pestovaná mnohoročnými skúsenosťami s delením sa o Baháʼuʼllahovo učenie a zvyšovaním dosahu energického vzdelávacieho inštitútu. Skupiny mladšej mládeže na ostrove sa obzvlášť snažia, a sú podnecované vďaka podpore náčelníkov dedín, ktorí vidia ako sú účastníci duchovne posilnení. Mladí ľudia, povzbudení jednotou a oddanosťou, ktorá medzi nimi panuje, nielen zahnali otupenosť z pasivity v ich kruhu, ale prostredníctvom rozličných praktických projektov našli prostriedky na zlepšovanie svojho spoločenstva, dôsledkom čoho sú ľudia všetkých vekových skupín, a v neposlednom rade ich vlastní rodičia, povzbudení ku konštruktívnej činnosti. Veriaci a ľudia zo širšej spoločnosti rozpoznávajú štedrosť toho, že sa môžu obrátiť na miestnu duchovnú radu ohľadom vedenia a riešenia zložitých situácií, a následne sa rozhodnutia duchovných rád čoraz väčšmi vyznačujú múdrosťou a citlivosťou. Mnoho z toho naznačuje, že keď sa prvky rámca plánu činnosti kombinujú do súdržného celku, vplyv na populáciu môže byť obrovský. A v popredí pokračujúceho rozmachu a konsolidácie – nedávno sa skončil tridsiaty cyklus intenzívneho programu rastu – priatelia aktívne skúmajú s ostatným ostrovným obyvateľstvom, aký význam má, že bude uprostred nich postavený Mashriquʼl-adhkár, „kolektívne centrum pre duše ľudí“ . S aktívnou podporou tradičných vodcov poskytli obyvatelia ostrova Tanna minimálne sto návrhov pre chrám, dokazujúc mieru, do ktorej dom uctievania uchvátil ich predstavivosť a otvoril fascinujúce vyhliadky pre vplyv, ktorý má mať na životy odvíjajúce sa v jeho tôni.

Táto potešujúca správa má svoj protipól v početných pokročilých zoskupeniach, v ktorých dôsledky Baháʼuʼllahovho učenia prinášajú vplyv na podmienky života v susedstvách a na dedinách. V každom z nich si je obyvateľstvo čoraz viac vedomé Baháʼuʼllahovej Osoby, učí sa prostredníctvom premýšľania nad skúsenosťami, konzultácie a štúdia, ako konať podľa právd obsiahnutých v Jeho zjavení tak, aby rozširujúci sa okruh duchovného príbuzenstva čoraz tesnejšie spájali putá kolektívneho uctievania a služby.

Spoločenstvá, ktoré pokročili najďalej, rozličnými spôsobmi vytyčujú lákavú cestu, ktorú môžu iní nasledovať. Nech už sa činnosť v zoskupení nachádza na akejkoľvek úrovni, práve schopnosť učiť sa v spoločnom rámci medzi miestnymi priateľmi podporuje pokrok na ceste rozvoja. Každý sa podieľa na tejto snahe. Prínos každého je pre celok obohatením. Najdynamickejšie zoskupenia sú tie, v ktorých si priatelia uvedomujú bez ohľadu na zdroje, ktorými spoločenstvo disponuje alebo počet aktivít, ktoré prebiehajú, že ich úlohou je identifikovať, čo je potrebné pre to, aby nastal pokrok – treba vyživovať rodiace sa schopnosti, získavať nové zručnosti, sprevádzať iniciátorov klíčiacich snáh, kultivovať priestor pre retrospektívu, koordinovať kolektívnu snahu – a potom nájsť tvorivé spôsoby, ktorými možno ponúknuť nevyhnutný čas a zdroje na to, aby ho dosiahli. Už len samotný fakt, že každý rad okolností prináša vlastné výzvy, umožňuje každému spoločenstvu, aby nielen ťažilo z ponaučení, ktoré bahájsky svet získava, ale tiež prispievalo k nadobudnutým poznatkom. Uvedomovanie si tejto skutočnosti oslobodzuje človeka od toho, aby zbytočne hľadal rigidný návod pre činnosť. No zároveň stále necháva priestor na to, aby ponaučenia získané z rozmanitých prostredí formovali proces rastu pri tom, ako nadobúda konkrétny tvar v okolí daného človeka. Tento celkový prístup je úplne v protiklade s úzkoprsou koncepciou „úspechu“ a „zlyhania“, ktorá vytvára prehnané nadšenie alebo tlmí vôľu. Potrebná je odpútanosť. Keď sa snažíme len kvôli Bohu, potom všetko, čo sa stane, patrí Jemu, a každé víťazstvo získané v Jeho mene je príležitosťou na oslavu Jeho chvály.

Spisy našej viery do veľkej miery vykresľujú vzťah medzi vyvíjanou snahou a nebeskou pomocou, ktorá jej je udelená: „Keby ste vynaložili úsilie,“ opätovne nás uisťuje Majster v jednej zo Svojich tabuliek, „je isté, že táto nádhera zažiari, tieto oblaky milosrdenstva prinesú dážď, tento životodarný vietor sa pozdvihne a zavanie a táto ľúbezná pižmová vôňa sa roznesie doširoka doďaleka.“ Pri našich častých návštevách svätýň úpenlivo prosíme Najmocnejšieho vo Vašom mene, aby Vám pomohol a posilnil Vás, aby boli bohato požehnané Vaše snahy nájsť tých, ktorí ešte nevedia o božskom učení a utvrdiť ich v Jeho veci, a aby bolo neochvejné Vaše spoliehanie sa na Jeho bezmedznú milosť. Nikdy nechýbate v našich modlitbách, a v našich prosbách nikdy neprestaneme pamätať na Vaše oddané skutky vernosti. Keď rozjímame nad naliehavými úlohami, ktoré čakajú nasledovníkov Požehnanej krásy v ďalších dvoch rokoch, Majstrovo dôrazné volanie k činnosti vzpružuje ducha: „Roztrhnite vo dvoje závoje, odstráňte prekážky, ponúknite životodarnú vodu a poukážte na chodník spasenia.“

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]