SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Ridván 2015

Bahájom sveta:

Drahomilovaní priatelia,

veľkolepé riḍvánové obdobie sa blíži a z výšok, ktoré spoločenstvo Najväčšieho mena dosiahlo, vidno na obzore žiarivé vyhliadky. Boli prekonané obrovské vzdialenosti: vynorili sa nové programy rastu, a i keď v nasledujúcich dvanástich mesiacoch musia vzniknúť ešte stovky ďalších, aby sa dosiahol počet 5000 stanovený v Päťročnom pláne, úsilie uviesť do pohybu potrebné vzorce činnosti sa už začalo takmer v každom zo zoskupení. Existujúce programy rastu silnejú, pričom mnohé jasnejšie prejavujú, čo znamená, keď vec Božia viac prenikne do sociálneho terénu v zoskupení a v rámci susedstva či dediny. Po cestičkách, vedúcich k udržateľnému rozsiahlemu rozmachu a konsolidácii, sa kráča pevnejším krokom, pričom často je to chrabrá mládež, ktorá udáva tempo. Spôsoby, ktorými sa môže v rôznych prostrediach uvoľniť schopnosť viery budovať spoločnosť, sú stále viditeľnejšie, pričom sa postupne odhaľujú charakteristické črty spojené s ďalším odkrývaním procesu rastu v zoskupení.

Výzva vykonávať a podporovať túto prácu je určená každému Bahá´u´lláhovmu nasledovníkovi a podnieti odozvu v každom srdci, ktoré žiali nad zúfalým stavom sveta a nad poľutovaniahodnými podmienkami, ktorým toľkí ľudia nemôžu uniknúť. Pretože koniec koncov najprospešnejšou odozvou každého znepokojeného veriaceho na množiace sa neduhy neusporiadanej spoločnosti je systematická, odhodlaná a nesebecká činnosť v rámci širokého záberu rozsahu plánu. V poslednom roku sa stále jasnejšie v rôznych národoch a rôznymi spôsobmi ukazuje, že spoločensky ustálené ideály, ktoré národ tradične zjednocovali a spájali, sa čoraz viac rozpadávajú a zanikajú. Už viac nedokážu ponúknuť spoľahlivú obranu proti škále prospechárskych, netolerantných a zhubných ideológií, ktoré sa živia nespokojnosťou a neznášanlivosťou. Zástancovia týchto deštruktívnych doktrín sú čoraz odvážnejší a trúfalejší, úmerne s tým, ako sa tento rozporuplný svet javí každým dňom menej sebaistý. V mysliach sa nám vynára nekompromisný rozsudok Zvrchovaného pera: „Náhlia sa do pekelného ohňa a mýlia si ho so svetlom.“ Dobromyseľní vodcovia národov a ľudia dobrej vôle sú ponechaní napospas márnym snahám o nápravu viditeľných trhlín v spoločnosti, pričom nemajú moc predchádzať ich šíreniu. Dôsledky tohto všetkého je vidieť nielen v otvorených konfliktoch či v narušení poriadku. Nepochybné známky toho, že morálne sily, ktoré udržujú spoločnosť, sa hrozivo spotrebúvajú, spočívajú aj v nedôvere, ktorá stavia proti sebe susedov a narúša rodinné putá, v antagonizme, ktorý sa pokladá za spoločenský rozhovor, či v bezstarostnosti, s akou sú apely na prízemné ľudské túžby využívané na zisk moci a hromadenie bohatstva.

A predsa existuje uistenie v uvedomení si, že uprostred rozkladu nadobúda tvar nový druh kolektívneho života, ktorý umožňuje praktické vyjadrenie všetkého, čo je v ľudských bytostiach nebeské. Pozorujeme, ako sú priatelia schopní ochrániť sa pred materialistickými silami, ktoré hrozia odňatím ich vzácnej energie, hlavne v tých oblastiach, kde je zachovávaná intenzita aktivít učenia viery a budovania spoločenstiev. Ba dokonca, popri zvládaní všelijakých iných nárokov na svoj čas, nikdy nestrácajú zo zreteľa posvätné a naliehavé úlohy pred sebou. Takáto vnímavosť voči potrebám viery a voči najlepším záujmom ľudstva je potrebná v každom spoločenstve. V zoskupeniach, ktoré predtým neboli otvorené a kde bol následne ustanovený program rastu, vidíme, ako prvotné záchvevy činnosti vychádzajú z lásky k Bahá´u´lláhovi, ktorá spočíva v srdci oddaného veriaceho. Bez ohľadu na komplexnosť, ktorá musí byť časom, ako sa spoločenstvo zväčšuje, zavedená, všetka činnosť začína týmto jednoduchým pramienkom lásky. Je to nevyhnutná priadza, z ktorej je cyklus po cykle utkaný vzor trpezlivého a sústredeného úsilia predostrieť deťom, mládeži a dospelým duchovné myšlienky, podnietiť zmysel pre uctievanie pomocou zhromaždení venovaných modlitbe a zbožnosti, pobádať rozhovory vedúce k rozjasneniu porozumenia, privádzať stále rastúce počty k celoživotnému štúdiu tvorivého slova a jeho vyjadreniu v skutkoch, rozvíjať si spolu s ostatnými schopnosť slúžiť a navzájom sa sprevádzať pri uskutočňovaní toho, čo sa spolu naučili. Milovaní priatelia, milovaní Krásy Abhá, pri každej príležitosti, keď predstúpime pred Jeho svätý prah, sa úprimne modlíme, aby vám láska k Nemu dodala silu zasvätiť svoj život Jeho Veci.

Výnimočnú zmienku si zasluhujú bohaté skúsenosti vznikajúce v zoskupeniach a v rámci nich v oblastiach intenzívnej činnosti, kde dynamika života spoločenstva pojala veľké počty ľudí. S potešením sledujeme, ako sa v týchto štvrtiach celkom prirodzene zakorenila kultúra vzájomnej podpory, založená na družnosti a pokornej službe, a umožnila systematicky priviesť do náruče činností spoločenstiev neustále vzrastajúci počet duší. Vskutku pohyb populácie smerom k Bahá´u´lláhovej vízii novej spoločnosti sa už v rastúcom množstve prostredí nejaví len ako okúzľujúca vyhliadka, ale sa stáva vynárajúcou sa skutočnosťou.

Radi by sme venovali niekoľko ďalších slov aj tým z vás, ktorí žijete v prostredí, kde má výrazný pokrok ešte len nastať, a ktorí túžite po zmene. Majte nádej. Nebude to takto večne. Nie je vari história našej viery plná príbehov o nepriaznivých začiatkoch a skvostných výsledkoch? Ako často skutky hŕstky veriacich, mladých aj starých, či jedinej rodiny, ba dokonca jedinej duše, utvrdenej silou božskej pomoci, dokázali vypestovať živé spoločenstvá v zdanlivo nehostinných podmienkach? Nemyslite si, že sa váš prípad vo svojej podstate líši. Zmena v zoskupení, či už rýchla alebo ťažko nadobudnutá, nepochádza z nasledovania pokynov ani z náhodnej činnosti. Nasleduje po pravidelnom striedaní činnosti, vyhodnocovania a konzultácie a je poháňaná plánmi, ktoré sú ovocím skúseností. Navyše služba Milovanému je sama o sebe, bez ohľadu na bezprostredné výsledky, zdrojom pretrvávajúcej radosti ducha. Berte odvahu aj z príkladu svojich duchovných príbuzných v kolíske viery, kde ich konštruktívny pohľad, odolnosť ich spoločenstva a neochvejnosť pri šírení božského slova prinášajú zmenu v ich spoločnosti na úrovni myslenia i konania. Boh je s vami, s každým z vás. Nech každé spoločenstvo v tých dvanástich mesiacoch, ktoré ostávajú do konca plánu, pokročí zo svojho súčasného stavu k silnejšiemu.

Nanajvýš dôležitá práca rozmachu a konsolidácie kladie pevné základy snahám, ktoré má bahájsky svet vykonať v mnohých ďalších sférach. V Svetovom bahájskom centre sa zintenzívňujú snahy metodicky katalogizovať a indexovať obsah tisícok tabuliek, ktoré vytvárajú nesmierne cenné dedičstvo, sväté texty našej viery, uschovávané v prospech celého ľudstva tak, aby mohlo byť vydanie zväzkov spisov, v pôvodných jazykoch aj v anglickom preklade, urýchlené. Rapídne napredujú aj snahy založiť osem mashriqu’l-adhkárov, svätých chrámov vztýčených na chválu Boha. Práce týkajúce sa záležitostí styku s verejnosťou na národnej úrovni sa výrazne zefektívnili a sú stále systematickejšie, pričom boli ešte viac stimulované vydaním dokumentu, ktorý bol zaslaný národným duchovným radám pred šiestimi mesiacmi a ktorý čerpá zo značných skúseností nadobudnutých počas posledných dvoch desaťročí a poskytuje rozšírený rámec na budúci rozvoj týchto snáh. Zároveň boli v Addis Abebe a Jakarte otvorené dve nové kancelárie Medzinárodného bahájskeho spoločenstva, sestry jeho kancelárií pri Organizácii Spojených národov so sídlami v New Yorku a Ženeve a jeho kancelárie v Bruseli, čo rozširuje príležitosti ponúknuť pohľad Veci na medzinárodnej úrovni v Afrike a juhovýchodnej Ázii. Mnohé národné rady, často poháňané nárokmi spojenými s rastom, rozširujú svoju administratívnu kapacitu, ktorá sa prejavuje v premyslenom spravovaní dostupných zdrojov, ich snahe dôverne sa oboznámiť so stavom svojich spoločenstiev a ich ostražitosti pri zaisťovaní, aby sa fungovanie ich národných kancelárií stále zosilňovalo. Potreba systematizovať túto pôsobivú masu poznania, ktorá sa v tejto oblasti v súčasnosti hromadí, viedla k vytvoreniu Kancelárie pre vytváranie administratívnych systémov pri Svetovom centre. V mnohých krajinách sa naďalej množia iniciatívy sociálnej činnosti rôzneho druhu, pričom otvárajú možnosti mnoho sa naučiť o tom, ako môže byť múdrosť obsiahnutá v Bahá´u´lláhovom učení aplikovaná na zlepšenie sociálnych a ekonomických podmienok. Toto pole je také sľubné, že sme založili sedemčlenný Medzinárodný poradný orgán pri Kancelárii pre sociálny a ekonomický rozvoj, čím sa započalo ďalšie štádium vo vývine tejto kancelárie. Traja členovia rady budú taktiež slúžiť ako koordinačný tím kancelárie a budú sídliť vo Svätej zemi.

V tomto riḍvánovom období teda vidíme veľa, čo treba urobiť, ale zároveň vidíme mnohých, ktorí sú pripravení konať. V tisíckach zoskupení, susedstiev a dedín vyvierajú čerstvé pramene viery a uistenia a obšťastňujú ducha tých, ktorých sa tieto oživujúce vody dotknú. Niekde má prúd podobu ustáleného potoka a inde je už riekou. Teraz niet času, aby ktorákoľvek duša postávala na brehu. Všetci zaberme vpred.

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]