SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Ridván 2016

Bahájom sveta:

Drahomilovaní priatelia,

S príchodom kráľa osláv sa skončilo obdobie príprav na ďalší celosvetový plán. Teraz zvolávame priateľov Božích k novému päťročnému záväzku odvahy, odhodlania a zdrojov.

Spoločenstvo Baháʼuʼlláhových verných stojí pripravené. Inštitucionálne stretnutia usporiadané v posledných mesiacoch po celom svete postupne ukázali známky dychtivosti pustiť sa do tohto ohromného počinu. Naliehavé požiadavky obsiahnuté v posolstve určenom konferencii poradcov sa už premieňajú na presvedčivé plány činnosti. Spoločenstvo tvarovali desaťročia hrdinského snaženia, dali mu značnú mieru preukázanej schopnosti podporovať rast a zocelili ho pre túto chvíľu. Hlavne posledné dve dekády výrazne urýchlili tento vytúžený nárast spôsobilosti.

V tomto období prijatie rozvíjajúceho sa rámca činnosti umožnilo priateľom stále viac pestovať a cibriť nevyhnutné schopnosti, čo najprv vyústilo do jednoduchých skutkov služby smerujúcich k zložitejším modelom činnosti, ktoré si následne vyžiadali rozvoj ešte komplexnejších schopností. Týmto spôsobom sa v tisíckach zoskupení začal systematický proces rozvoja ľudských zdrojov a miestneho rozvoja, ktoré v mnohých z nich značne pokročili. Pozornosť sa nesústredila len na jednotlivého veriaceho, spoločenstvo či inštitúcie viery – všetkých troch neoddeliteľných účastníkov vo vývoji nového svetového poriadku podnecujú duchovné sily, ktoré uvoľňuje rozvíjanie božského plánu. Známky ich pokroku sú čoraz zreteľnejšie: v sebaistote rozprávať príbehy z Baháʼuʼlláhovho života a rozoberať dôsledky Jeho zjavenia a jedinečnej Zmluvy, ktorú nadobudli nespočetní veriaci; v rastúcich kontingentoch duší, ktoré Jeho vec následne pritiahla a ktoré prispievajú k dosiahnutiu Jeho zjednocujúcej vízie; v schopnosti bahájov a ich priateľov na najzákladnejšej úrovni spoločenstva výrečne opisovať svoje skúsenosti s procesom, ktorý dokáže meniť povahu a tvarovať spoločenský život; v omnoho vyšších počtoch domácich obyvateľov, ktorí teraz ako členovia bahájskych inštitúcií a výborov spravujú záležitosti svojich spoločenstiev; v spoľahlivom, štedrom a obetavom prispievaní do fondu, ktorý je pre udržiavanie pokroku viery životne dôležitý; v nevídanom rozkvete iniciatívy jednotlivca a kolektívnej činnosti pri podpore aktivít miestneho rozvoja; v nadšení toľkých nesebeckých duší v rozpuku mladosti, ktoré tejto práci dodávajú nesmiernu vitalitu, predovšetkým starostlivosťou o duchovné vzdelávanie mladších generácií; v rozvoji zbožnej povahy spoločenstva prostredníctvom pravidelných stretnutí kolektívneho uctievania; vo zvýšenej kapacite na všetkých úrovniach bahájskej správy; v pripravenosti inštitúcií, výborov a jednotlivcov orientovať sa na proces, vyhodnotiť svoju bezprostrednú realitu a posúdiť svoje zdroje na miestach, kde žijú a na základe toho plánovať; v teraz už známej dynamike štúdia, konzultácie, činnosti a retrospektívy, ktorá rozvinula inštinktívny postoj učenia sa; v rastúcom porozumení tomu, čo znamená pretaviť bahájske učenie do rozvojovej iniciatívy; v hľadaní a využívaní množiacich sa príležitostí na predstavenie bahájskej perspektívy v rozhovoroch rozšírených v spoločnosti; v uvedomení svetového spoločenstva, že vo všetkých svojich snahách urýchľuje vznik božskej civilizácie tým, že prejavuje moc Veci budovať spoločnosť; ba v rastúcom vedomí priateľov, že ich úsilie podporovať vnútornú premenu, rozširovať kruh jednoty, spolupracovať s ostatnými na poli služby, pomáhať populáciám prevziať zodpovednosť za vlastný duchovný, spoločenský a ekonomický rozvoj a všetkými týmito snahami privodiť zlepšenie sveta, vyjadruje samotný zmysel náboženstva.

Hoc žiadna miera nedokáže zachytiť celkový pokrok bahájskeho spoločenstva, mnoho sa dá vyčítať z celosvetového počtu zoskupení, kde bol zavedený program rastu. S vďačnosťou za štedrosť udelenú Krásou Abhá potvrdzujeme, že ich počet presiahol 5 000. Takýto široký základ bol predpokladom na podujatie sa na úlohu, ktorá teraz stojí pred bahájskym svetom – posilnenie procesu rastu v každom zoskupení, kde sa začal, a ďalšie rozšírenie obohacujúceho modelu života spoločenstva. Potrebné nepretržité snaženie sa bude náročné. No výsledok má potenciál nesmierneho, ba i epochálneho významu. Malými krôčikmi, pokiaľ sú pravidelné a svižné, sa dovedna prejde veľká vzdialenosť. Tým, že sa priatelia budú sústrediť na pokrok, ktorý treba v zoskupení dosiahnuť v počiatočnom období (napríklad v šiestich cykloch pred prvým z dvojstých výročí), urobia mnoho pre to, aby svoj cieľ za celých päť rokov dosiahli. V každom cykle sa ukrývajú pominuteľné príležitosti na míľový krok vpred, vzácne možnosti, ktoré sa nevrátia.

Žiaľ, v spoločnosti sa všeobecne znásobujú a zhoršujú príznaky prehlbujúcej sa letargie duše. Aké pozoruhodné, že keď národy sveta trpia nedostatkom skutočného lieku a kŕčovito sa utiekajú od jednej márnej nádeje k druhej, Vy sústredene zušľachťujete nástroj, ktorý spája srdcia s večným Slovom Božím! Aké pozoruhodné, že uprostred stále urputnejšej disharmónie nemenných názorov a protichodných záujmov sa Vy sústredíte na to, aby ste ľudí spájali do budovania spoločenstiev, ktoré sú svätostánkom jednoty. Nech Vás predsudky a nepriateľstvo sveta nezarmútia, ale nech Vám pripomínajú, ako naliehavo duše všade vôkol Vás potrebujú hojivý balzam, ktorý im môžete podať len Vy.

Tento plán je posledný z radu náväzných päťročných plánov. V jeho závere sa otvorí nová fáza v rozvoji božského plánu, ktorá bude Baháʼuʼlláhovo spoločenstvo poháňať k tretiemu storočiu bahájskeho letopočtu. Nech si priatelia Boží v každej krajine uvedomia prísľub týchto zopár rokov pred nami, ktoré budú starostlivou prípravou na ešte kolosálnejšie budúce úlohy. Široký rozsah súčasného plánu umožňuje každému jednotlivcovi podporovať túto prácu, nech už je jeho podiel akýkoľvek skromný. Žiadame Vás, drahí spolupracovníci, zbožňovatelia Toho, kto je nadovšetko Milovaný svetov, aby ste nijako nešetrili úsilím použiť všetko, čo ste sa naučili, a každú svoju Bohom danú schopnosť a zručnosť na posunutie božského plánu do jeho ďalšieho neodmysliteľného štádia. Pridávame sa k Vašim vlastným horlivým prosbám o nebeskú pomoc, keď v svätyniach prosíme za všetkých, ktorí pracujú pre túto všezahŕňajúcu Vec.

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]