SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Ridván 2017

Bahájom sveta:

Drahomilovaní priatelia,

pozrite sa, ako spoločenstvo Najväčšieho mena povstáva! Už len po uplynutí jedného roka od začiatku nového plánu správy vypovedajú o škále prebiehajúcich snáh a začiatkoch úspechov. Zosilnenie intenzity 5000 programov rastu si žiada rozsiahle úsilie, aké nemá obdoby. Veľké počty priateľov, ktorí jasne pochopili podstatu plánu, konajú na základe jeho požiadaviek a dôsledne a obetavo na ne reagujú. Ako sa predpokladalo, niektoré dlho udržiavané intenzívne programy rastu sa stávajú rezervoármi poznatkov a zdrojov, podporujú okolité oblasti a napomáhajú rýchlemu šíreniu skúseností a chápania. Strediská intenzívnej činnosti – tie susedstvá a dediny, v ktorých je najviac koncentrovaná práca na miestnom rozvoji – poskytujú živnú pôdu pre kolektívnu premenu. Rozšírená a posilnená légia členov pomocných zborov poradcov a ich asistentov podnecuje snahy veriacich, pomáha im osvojovať si víziu toho, ako urýchľovať proces rastu v rozličných podmienkach a identifikuje prístupy, ktoré sa hodia na okolnosti každého zoskupenia. Regionálne bahájske rady sa za podpory ich príslušných národných duchovných rád učia, ako je možné vytvoriť dynamiku plánu v celom spektre zoskupení súčasne, kým nové výbory na národnej úrovni v niektorých menších krajinách bez regionálnych rád začínajú robiť to isté. I keď sa svižný pokrok, ktorého sme na niektorých miestach svedkom, inde ešte len objaví – ako by sa dalo pri akomkoľvek organickom procese rastu očakávať – celkový počet intenzívnych programov rastu vo svete už začína stúpať. Navyše máme radosť z toho, že sa účasť v aktivitách plánu v priebehu prvých štyroch cyklov značne zvýšila.

Známky toho, čo môže nadchádzajúci rok priniesť, nemôžu byť sľubnejšie. Čo viac môžeme darovať Požehnanej kráse k 200. výročiu Jej narodenia než zanietené úsilie Jej milovaných v snahe rozšíriť dosah Jej veci? Prvé z dvojice dvojstých výročí, ktoré bude bahájsky svet sláviť, je preto chvíľou ponúkajúcou tie najvzrušujúcejšie vyhliadky. Tento rok predstavuje jedinečnú a najväčšiu celosvetovú príležitosť, aká kedy bola, na spojenie sŕdc s Bahá’u’lláhom. Uvedomujme si v nasledujúcich mesiacoch túto vzácnu šancu a buďme bdelí voči možnostiam, ktoré existujú všade, kde je priestor oboznámiť iných s Jeho životom a s Jeho vznešeným poslaním. Na to, aby bola v plnej miere využitá priaznivá doba na učenie viery, pred ktorou teraz bahájsky svet stojí, treba tvorivo premýšľať o tom, ako je možné rozvinúť rozhovory v tomto duchu s každým typom človeka. Počas takýchto zmysluplných rozhovorov rastie vnímavosť a srdcia sa otvárajú – niekedy ihneď. K tejto záslužnej práci sú povolaní všetci a nik by sa nemal ochudobniť o radosť, ktorá z nej pramení. Milovaného úpenlivo prosíme, aby bol celý tento rok dvojstých výročí naplnený tou najčistejšou a najlahodnejšou radosťou: z toho, že inej duši povieme o tom, že deň Boží už svitol.

Povinnosti, ktorých sa musí spoločenstvo verných ujať, začínajú byť ešte naliehavejšie v dôsledku zmätku, nedôvery a neprehľadnosti vo svete. Priatelia by mali naozaj využiť každý okamih a vyžarovať svetlo, ktoré osvieti cestu a ponúknuť uistenie skľúčeným a nádej zúfalým. Pripomenuli sme si radu, ktorú dal strážca jednému bahájskemu spoločenstvu, a ktorej slová sa zdajú byť relevantné aj pre našu dobu: „Keď sa štruktúra dnešnej spoločnosti deformuje a rozpadá pod tlakom a váhou zlovestných udalostí a pohrôm, keď narastá rozštiepenosť kladúca dôraz na príslušnosť, ktorá oddeľuje národ od národa, triedu od triedy, rasu od rasy a presvedčenie od presvedčenia, oponenti plánu musia byť svedkom čoraz väčšej integrity ich duchovného života a administratívnych aktivít, a preukazovania vyššieho štandardu sústredenej snahy, vzájomnej pomoci a harmonického vývoja v ich kolektívnom úsilí.“ Shoghi Effendi vždy zdôrazňoval duchovný význam práce viery a cieľavedomého odhodlania, s akým sa veriaci majú ujať svojich posvätných úloh, a tiež ich varuje, aby sa nezapájali do žiadnych politických polemík, kompromitácií a hádok. „Nech sa povznesú nad všetok partikularizmus a straníckosť,“ naliehal pri inej príležitosti, „nad márnivé spory, úzkoprsú vypočítavosť a prchavé vášne, ktoré poburujú tvár meniaceho sa sveta a pútajú jeho pozornosť.“ Toto je nevyhnutná pena a triešť, ktoré vyvrhujú vlny otriasajúce znepokojenou a rozdelenou spoločnosťou. V stávke je príliš veľa, ak sa necháme rozptyľovať vecami takéhoto druhu. Každý Bahá’u’lláhov nasledovník dobre vie, že trvalý blahobyt ľudstva závisí na tom, či prekoná rozdiely a plne ustanoví svoju jednotu. Všetok prínos bahájov pre život spoločnosti, v ktorej žijú, má za cieľ posilniť jednotu, a každá snaha o miestny rozvoj smeruje k rovnakému cieľu. Spoločenstvá rozvíjajúce sa v tieni Najväčšieho mena ponúkajú ľuďom unaveným zo sporov presvedčivý príklad toho, čo všetko jednota dokáže.

Vzdávame chválu Pánovi Pánov pri pohľade na toľké počty Jeho milovaných, ako toľkými spôsobmi venujú svoje všetko pozdvihovaniu vlajky jednoty. Najdrahší priatelia: Nemal by každý jeden z nás na začiatku tohto nanajvýš sľubného roku rozjímať o tom, aké nebeské skutky nám môže Jeho milosť pomôcť vykonať?

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]