SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

9. Novembra 2018

Bahájom sveta

Drahomilovaní priatelia,

s tým, ako proces dezintegrácie žalostne skazeného sveta naberá spád vo všetkých častiach planéty a prináša so sebou beznádej, zmätok, nepriateľstvo a neistotu, priatelia všade na svete musia mať uistené srdce, jasný zrak a pevný krok pri tom, ako namiesto neho trpezlivo a obetavo budujú nový svetový poriadok. Bahá’u’lláhovo vedenie je základom, na ktorom staviate. Jeho pokyn je jasný: „Tento služobník sa obracia na každú usilovnú a smelú dušu, aby sa čo najväčšmi usilovala a povstala, aby napravila pomery vo všetkých oblastiach a aby živými vodami múdrosti a prehovoru oživila mŕtvych, a to všetko z lásky, ktorú prechováva k Bohu, Jedinému, Neporovnateľnému, nadovšetko Mocnému, Blahodarnému.“ Jeho božský liek je predpísaný: „Boh, Pravý, Mi je svedkom a tiež každý jestvujúci atóm sa pohol, aby dosvedčil, že sme jasne stanovili a Pero slávy vo svätých knihách a tabuľkách zjavilo tie prostriedky, ktoré vedú k povzneseniu, pokroku, výchove, ochrane a obnove národov zeme.“ A Jeho uistenie je vpísané do každého verného srdca: „Zlepšenie sveta možno dosiahnuť čistými a dobrotivými skutkami, odporúčania hodným a vhodným správaním.“

V čase pôsobenia ‘Abdu’l-Bahu a Shoghiho Effendiho bolo spoločenstvo veriacich v kolíske viery prvým dostatočne veľkým spoločenstvom, ktoré mohlo začať systematicky uplatňovať Bahá’u’lláhovo učenie na zlúčenie materiálneho a duchovného pokroku. Neustály prúd vedenia zo Svätej zeme umožnil bahájom v Iráne urobiť míľové kroky už za jednu či dve generácie a značným dielom prispieť k pokroku svojho národa. Prekvitala sieť škôl, ktoré zabezpečovali morálne a akademické vzdelanie, pre dievčatá nevynímajúc. V bahájskom spoločenstve bola negramotnosť prakticky vykorenená. Boli založené filantropické organizácie. Predsudky medzi etnickými a náboženskými skupinami, ktoré blčali v širšej spoločnosti, boli v milujúcej náruči spoločenstva uhasené. Dediny vynikali svojou čistotou, poriadkom a pokrokom. Veriaci v tejto krajine tiež napomáhali postaviť inej krajine prvý mashriqu’l-adhkár a priľahlé budovy s cieľom „poskytovať starostlivosť trpiacim, podporu chudobným, útočisko pocestným, útechu žialiacim a vzdelanie nevedomým“. Časom tieto snahy posilnili roztrúsené iniciatívy iných bahájskych spoločenstiev v rôznych častiach sveta. No ako podotkol Shoghi Effendi smerom k jednému spoločenstvu, počet veriacich bol stále primalý na to, aby priniesol citeľnú zmenu v širšej spoločnosti, a po vyše polstoročia formatívneho veku boli veriaci nabádaní, aby svoje sily sústredili na šírenie viery, pretože to bola práca, ba prvoradá duchovná povinnosť, ktorú mohli urobiť len baháji a ktorá ich pripraví na dobu, keď budú môcť priamejšie riešiť problémy ľudstva.

Pred 35 rokmi súhra okolností vo vnútri spoločenstva i mimo neho vytvorila nové možnosti na väčšie zapájanie sa do života spoločnosti. Viera sa vyvinula do štádia, v ktorom bolo treba do jej pravidelných činností začleniť procesy sociálno-ekonomického rozvoja. V októbri 1983 sme bahájov sveta vyzvali, aby vstúpili na toto nové pole služby. V Svetovom bahájskom centre bola založená Kancelária sociálno-ekonomického rozvoja, aby nám pomáhala v podporovaní a koordinovaní činností priateľov na celom svete. V tom čase sa bahájske činnosti sociálno-ekonomického rozvoja rôznej úrovne komplexnosti rátali na stovky. Dnes sa počítajú na desiatky tisícok, vrátane stoviek dlhodobých projektov, akými sú školy a veľké množstvá rozvojových organizácií. Široká škála súčasných aktivít zahŕňa snahy v obciach a susedstvách aj v regiónoch a národoch. Reagujú na mnohé výzvy, ktoré zahŕňajú predškolské až univerzitné vzdelávanie, gramotnosť, zdravie, životné prostredie, podporu utečencov, napredovanie žien, posilnenie mladšej mládeže, odstraňovanie rasových predsudkov, poľnohospodárstvo, miestnu ekonomiku a obecný rozvoj. Moc Bahá’u’lláhovej veci budovať spoločnosť sa začala systematickejšie prejavovať v kolektívnom živote priateľov ako výsledok urýchlenia procesu rozmachu a konsolidácie hlavne v pokročilejších zoskupeniach. Okrem toho samozrejme nespočetné množstvo veriacich prostredníctvom profesionálnych i dobrovoľníckych aktivít venuje svoju energiu a chápanie projektom a organizáciám založeným pre všeobecné blaho.

Znova teda vidíme, že sily vo vnútri viery i mimo nej umožnili, aby práca na sociálno-ekonomickom rozvoji v bahájskom svete dospela do nového štádia. Preto pri tejto príležitosti osláv Dvojice narodenín s radosťou oznamujeme, že Kancelária sociálno-ekonomického rozvoja sa vyvinula do novej celosvetovej inštitúcie založenej v Svetovom centre – Medzinárodnej bahájskej rozvojovej organizácie. Zároveň bude založený bahájsky rozvojový fond, z ktorého bude nová organizácia čerpať na pomoc dlhodobým i novým rozvojovým iniciatívam na celom svete. Bude podporovaný Domom spravodlivosti a budú doň môcť prispievať jednotlivci i inštitúcie.

Bude vymenovaná päťčlenná správna rada, ktorá bude ako konzultačný orgán podporovať a koordinovať snahy celosvetového spoločenstva v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja. Členovia rady budú slúžiť po dobu päť rokov začínajúc Dňom Zmluvy. Rada bude zasadať v duchovnom a administratívnom centre viery a konzultovať so Svetovým domom spravodlivosti a Medzinárodným centrom pre učenie viery, aby sa zabezpečila súhra rozvojovej práce s početnými činnosťami bahájskeho sveta. Nová inštitúcia najprv prevezme funkcie a mandát, ktoré predtým náležali Kancelárii sociálneho a ekonomického rozvoja, a potom postupne zvýši svoju schopnosť vykonávať ich vo väčšom meradle a s väčšou komplexnosťou. Bude posilňovať snahy bahájskych jednotlivcov, spoločenstiev a inštitúcií na celom svete, aby sa rozsah ich činností rozšíril a upevnil. Bude pomáhať zvyšovať schopnosť inštitúcií napomáhať sociálno-ekonomickému rozvoju v národných spoločenstvách, vrátane vytvorenia nových výborov a založenia organizácií pre ďalší rozvoj. Na medzinárodnej úrovni bude šíriť rozvojové prístupy a metódy, ktoré sa ukážu ako efektívne. S pomocou patrične školených bahájov bude držať krok s poznatkami z oblasti rozvoja a skúmať ich uplatnenie v súlade s duchovnými princípmi. Vytvorí siete skúsených veriacich a medzikontinentálne prepojenie inštitúcií nevyhnutné na vykonávanie rôznych druhov svojej činnosti. A predovšetkým jej hlavným cieľom, tak ako to bolo v prípade Kancelárie sociálno-ekonomického rozvoja, bude umožňovať učiť sa o rozvoji napomáhaním a podporovaním činnosti, retrospektívy, štúdia, konzultácie, zbierania, systematizácie a formulovania skúseností a vzdelávania, a to všetko vo svetle učenia viery.

Shoghi Effendi pri oblúku, ktorý na hore Karmel obkolesuje miesta posledného odpočinku členov Svätej rodiny, predvídal postavenie budov i založenie medzinárodných správnych, vedeckých a sociálnych inštitúcií, ktoré sa budú rozvíjať pod záštitou Bahá’u’lláhovej viery. Táto nová inštitúcia pre sociálno-ekonomický rozvoj bude v nadchádzajúcich dekádach a storočiach rásť a rozvíjať sa podľa potrieb ľudstva a pod vedením Domu spravodlivosti, až kým sa v tomto pomíňajúcom svete neobjaví materiálna a duchovná civilizácia, akú predpovedal Bahá’u’lláh.

Bahájska práca na sociálno-ekonomickom rozvoji samozrejme koniec koncov leží v rukách priateľov všade na svete. Povzbudenie k úplnému využitiu núkajúcich sa príležitostí a ich porozumenie netreba hľadať inde než u Dokonalého príkladu bahájskeho učenia. Zvážte Jeho slová: „Mali by sme neustále budovať nové základne ľudského šťastia a vytvárať a šíriť nové prostriedky pre tento účel. Aký vynikajúci, aký úctyhodný je človek, keď povstane, aby si splnil svoje povinnosti – a aký úbohý a opovrhnutiahodný, keď zatvára oči pred blahom spoločnosti a svoj vzácny život mrhá sledovaním vlastných sebeckých záujmov a osobného prospechu. Človek je na vrchole šťastia a hľadí na znamenia Boha vo svete a v ľudskej duši, ak v aréne civilizácie a spravodlivosti poháňa tátoša veľkého úsilia.“

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]