SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Ridván 2018

Bahájom sveta:

Drahomilovaní priatelia,

1. pozdravujeme Vás v pretrvávajúcom dozvuku pamätihodných udalostí, ktorými sme oslávili 200. výročie narodenia Požehnanej krásy. Keď uvažujeme o tom, čo sa v tých dňoch a odvtedy udialo, vidíme, že celosvetové bahájske spoločenstvo už nie je také, ako keď vstúpilo do prvých šiestich cyklov súčasného plánu. Svojho poslania si je vedomé viac než kedykoľvek predtým. Zažilo nevídaný rozvoj schopnosti privádzať svojich priateľov a známych do života spoločenstva, inšpirovať susedstvá a dediny k zjednotenému úsiliu, jasne formulovať, ako sa duchovné pravdy dajú pretaviť do praktickej, udržateľnej činnosti, a predovšetkým rozprávať sa nielen o učení, ktoré nanovo vybuduje svet, ale aj o jeho Pôvodcovi – Bahá’u’lláhovi. Príbehy o Jeho živote a utrpení, ktoré dospelí, mládež a deti vyrozprávali v myriade jazykov, sa dotkli nespočetného množstva sŕdc. Ukázalo sa, že niektorí ľudia sú pripravení hlbšie skúmať Jeho vec. Iní prisľúbili spoluprácu. A mnohé vnímavé duše boli pohnuté k vyhláseniu viery.

2. Jedným z výrazných ukazovateľov pokroku bolo množstvo miest, kde vyšlo najavo, že viera už nie je na národnej úrovni neznáma. Niektorí vládni predstavitelia a mienkotvorci sa verejne vyjadrili a niekedy aj súkromne zdôrazňovali, že svet potrebuje Bahá’u’lláhovu víziu, a že snahy bahájov majú obdiv a mali by sa rozšíriť. Veľmi nás potešilo, že nielen baháji si chceli Bahá’u’lláha uctiť a osláviť Jeho život, ale že zhromaždenia pri tejto príležitosti organizovali aj ľudia, ktorí nie sú členmi bahájskeho spoločenstva. V oblastiach, kde existuje nepriateľstvo voči viere, boli priatelia statoční a úžasne nezlomní, svojich spoluobčanov povzbudzovali k tomu, aby sami skúmali pravdu, a mnohí s radosťou prišli na oslavy. Dvojstoročnica podľa všetkého tiež podnietila neobmedzený rozkvet umeleckého vyjadrenia, veľkolepého svedectva o žriedle lásky, z ktorého pramení. Celkový postoj, s akým bahájske spoločenstvo pristupovalo k tejto udalosti, bol utvrdením v tom, ako veľa sme sa naučili za posledné vyše dve desaťročia, od doby, keď sa začala súčasná séria globálnych plánov. Jednotliví veriaci prevzali iniciatívu, spoločenstvo povstalo v kolektívnej snahe a priatelia nasmerovali svoju tvorivú energiu do plánov, ktoré pripravili inštitúcie. Významné výročie uplynutia dvoch storočí poskytlo silný podnet na budovanie spoločenstiev pre nadchádzajúce storočie. Nech je v období, ktoré vedie k druhej dvojstoročnici, trpezlivo vyživované každé semienko, ktoré bolo počas prvej dvojstoročnice láskyplne zasiate, až kým nezarodí plody.

3. Hoci sa pokrok v jednotlivých krajinách prirodzene líši, po uplynutí dvoch rokov od začiatku súčasného plánu dosahuje počet intenzívnych programov rastu vo svete polovicu z 5000 plánovaných v súčasnom celosvetovom snažení, a ich počet stúpa čoraz rýchlejšie. Pri bližšom pohľade vidíme perspektívne známky toho, ako sa prejavuje sila a potenciál jednotlivcov, spoločenstiev a inštitúcií. Oslavy dvojstoročnice všade na svete ukázali, že mnohé z každodenných interakcií veriacich s ľuďmi v ich okolí môžu naplniť duch učenia viery. Keď práca v tisíckach dedín a susedstiev naberá na intenzite, zakoreňuje sa v nich energický život spoločenstva. Významne vzrástol počet zoskupení, v ktorých sa začína v čoraz väčšom množstve lokalít dobre ustanovovať systém na rozširovanie tohto modelu činnosti, čo umožňuje priateľom prekročiť tretí míľnik na ceste kontinuálneho rastu. A práve tu, na hraniciach učenia sa, kde sa bahájsky svet obzvlášť učí o pohybe populácií smerom k Bahá’u’lláhovej vízii, sa nielen veľa ľudí začleňuje do rastúceho počtu bahájskych aktivít, ale priatelia sa teraz učia aj o tom, ako sa môžu značne veľké skupiny ľudí stotožniť so spoločenstvom Najväčšieho mena. Vidíme, že vzdelávacie snahy spoločenstva v takýchto oblastiach nadobúdajú formálnejší charakter, keď deti rok čo rok prechádzajú z jedného ročníka do druhého a keď jedna úroveň programu pre duchovné posilnenie mladšej mládeže spoľahlivo nasleduje po druhej. V týchto oblastiach sa vzdelávací inštitút učí zaisťovať, aby bol vyškolený dostatočný počet ľudských zdrojov na to, aby bolo postarané o duchovné a morálne vzdelávanie neustále rastúceho počtu detí a mladšej mládeže. Účasť v týchto základných aktivitách sa čoraz väčšmi zakotvuje v kultúre obyvateľstva a je vnímaná ako nevyhnutný aspekt života spoločenstva. Nová vitalita sa objavuje, keď ľudia preberajú zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj a keď posilňujú svoju imunitu voči spoločenským silám, ktoré plodia pasivitu. Kryštalizujú sa možnosti pre materiálny a duchovný pokrok. Spoločenská realita sa začína meniť.

4. Drahí priatelia, toto je naozaj chvíľa, kedy by sme mali nadovšetko Milovanému ďakovať. Je veľa dôvodov na to, aby sme cítili povzbudenie. Príliš si však uvedomujeme rozsah úlohy, ktorá pred nami ešte zostáva. Tak ako sme už naznačili, v mnohých stovkách zoskupení sa musí objaviť rastúca skupina veriacich, ktorí môžu spolu s ľuďmi, ktorými sú obklopení, udržiavať trvalé zameranie na živenie rastu a budovanie kapacity a ktorí sa vyznačujú schopnosťou a disciplínou premýšľať nad konaním a učiť sa zo skúsenosti. Vyškoliť a sprevádzať zväčšujúce sa jadro jednotlivcov v každej oblasti – nielen v zoskupení, ale aj v susedstvách a na dedinách, je veľmi veľká výzva a kritická potreba zároveň. Tam, kde také jadro existuje, výsledky hovoria samy za seba.

5. Upokojuje nás, keď vidíme, že inštitúcie viery majú pri svojich úvahách túto najdôležitejšiu potrebu na zreteli a vytvárajú efektívne mechanizmy, ktoré umožňujú široko uplatňovať porozumenie vychádzajúce z pokroku. Väčšie skúsenosti zároveň dodávajú národným, regionálnym a miestnym inštitúciám širšiu víziu. Začínajú sa zapájať do všetkých stránok rozvoja spoločenstva a zaoberajú sa aj blahobytom ľudí, ktorí nie sú jeho oficiálnymi členmi. Uvedomujú si hlboké dôsledky, ktoré má proces inštitútu pre pokrok národov, a osobitnú pozornosť venujú posilňovaniu vzdelávacieho inštitútu. Pamätajú na potrebu udržiavať spoločenstvo sústredené na požiadavky plánu a neustále sa rozširujúci okruh priateľov zvolávajú k čoraz vyšším stupňom jednoty. Verne sa držia svojej úlohy zdokonaľovať svoje administratívne a finančné systémy tak, aby mala práca na rozmachu a konsolidácii riadnu podporu. Týmto všetkým sa v konečnom dôsledku venujú tomu, aby boli v spoločenstve vytvárané podmienky, ktoré napomáhajú uvoľňovať mocné duchovné sily.

6. Keď sa miestny rozvoj zintenzívňuje, priatelia využívajú nové schopnosti, ktoré si rozvinuli, na to, aby mohli zlepšovať podmienky spoločnosti, v ktorej žijú, a ich nadšenie podnecuje štúdium božského učenia. Počet krátkodobých projektov prudko vzrástol, formálne programy majú väčší dosah a v súčasnosti existuje aj viac rozvojových organizácií inšpirovaných bahájskou vierou, ktoré sa angažujú v oblastiach, ako je výchova a vzdelávanie, zdravie, poľnohospodárstvo a podobne. V dôsledku toho sa mení individuálny a kolektívny život ľudí a je badať nepochybné záchvevy moci Bahá’u’lláhovej veci budovať spoločnosť. Niet sa čo diviť, že z takýchto príkladov sociálnej činnosti – či už jednoduchých alebo komplexných, s dočasným trvaním alebo dlhodobo udržateľných – kancelárie Medzinárodného bahájskeho spoločenstva získavajú čoraz väčšiu inšpiráciu vo svojich snahách zapájať sa do diskusií rozšírených v spoločnosti. Toto je ďalšia dôležitá oblasť úsilia, v ktorej viera dosť dobre pokročila. Priatelia s rastúcou sebaistotou, profesionalitou a porozumením prispievajú na národnej úrovni do diskusií, ktoré sú zmysluplné pre danú spoločnosť, na témy, akými sú rovnoprávnosť mužov a žien, migrácia a integrácia, úloha mládeže v premene spoločnosti, spolunažívanie ľudí rôznych náboženstiev a podobne. Všade tam, kde veriaci každej vekovej kategórie a pôvodu žijú, pracujú alebo študujú, hodnotne prispievajú ku konkrétnym diskusiám, privádzajúc pozornosť ľudí v ich okolí k zásadovej perspektíve, ktorú utvára Bahá’u’lláhovo rozsiahle zjavenie.

7. Zastúpenie viery v rozličných prostrediach, v ktorých diskusie prebiehajú, bolo v mnohom posilnené jej oficiálnym zastúpením na webe, ktoré sa značne rozšírilo spustením národných bahájskych webových stránok a ďalším rozvojom skupiny stránok spojených s Bahai.org. To má pre propagáciu aj ochranu Veci nesmierne veľkú hodnotu. V priebehu len niekoľkých dní veľké publikum na svetovej úrovni pritiahol starostlivo zostavený obsah o viere, ktorý bol predstavený na stránke venovanej dvojstoročnici. Bol aktualizovaný paralelne v deviatich jazykoch, čo teraz posilnili aj stránky jednotlivých krajín, ktoré zachytávajú rozmanitosť usporiadaných osláv. Významne pokročili aj plány predstaviť novú sekciu na stránke medzinárodnej bahájskej knižnice [Bahá’í Reference Library], v ktorej budú postupne zverejňované doposiaľ nepreložené a nevydané úryvky a tabuľky zo svätých spisov. V ďalších rokoch plánujeme vydať aj nové zväzky Bahá’u’lláhových a ‘Abduʼl-Bahových spisov.

8. V čilskom Santiagu a kambodžskom Battambangu sa nedávno otvorené domy uctievania, stávajú centrami pozornosti a pre svoju spoločnosť ukážkou všetkého, čo viera predstavuje. A ich počet bude rásť. S potešením Vám oznamujeme, že v júli bude slávnostne otvorený chrám v Norte del Cauca v Kolumbii. Vo výhľade je aj stavba ďalších domov uctievania. Spoločenstvo vo Vanutatu požiadalo o stavebné povolenie. Po absolvovaní zložitého a náročného procesu sa v Indii a Demokratickej republike Kongo podarilo získať pozemky na stavbu chrámov. Ešte ani nestihla doznieť radosť z pohľadu na návrh prvého národného mashriqu’l-adhkáru v Papui-Novej Guinei, ktorý bol odhalený na Naw-rúz, a už bol odhalený aj návrh domu uctievania v Keni. Pevne veríme, že vďaka nedávno vydanému stanovisku a kompilácii o inštitúcii mashriqu’l-adhkár, ktoré pripravilo naše výskumné oddelenie, si budú priatelia čoraz väčšmi uvedomovať význam uctievania v živote spoločenstva. Práve skutkami služby, a zvlášť pravidelnými modlitebnými stretnutiami, baháji všade na svete kladú duchovné základy budúcich domov uctievania.

9. Už o tri roky uplynie štvrťstoročie trvajúcej snahy, ktorá sa začala v roku 1996 a je sústredená na jediný cieľ: významný pokrok vstupu do viery v zástupoch. Nasledovníci Baha’u’llaha započnú na Riḍván 2021 plán, ktorý bude trvať len jeden rok. Táto jednoročná snaha, krátka, ale naplnená prísľubom, odštartuje novú vlnu plánov, ktoré ponesú archu Veci do tretieho storočia bahájskeho letopočtu. Počas týchto sľubných dvanástich mesiacov sa pri príležitosti 100. výročia ‘AbduʼlBahovho nanebovstúpenia, ktoré si bahájsky svet pripomenie, uskutoční aj osobitné zhromaždenie vo Svetovom bahájskom centre, na ktoré budú pozvaní zástupcovia každej národnej duchovnej rady a regionálnej bahájskej rady. Toto je však v poradí len prvá z udalostí, ktorá pripraví veriacich na požiadavky ďalších desaťročí. 100. výročie prvého verejného prečítania Majstrovej Poslednej vôle, ktoré pripadá na budúci január, bude príležitosťou na to, aby sa na konferencii vo Svätej zemi stretli kontinentálne zbory poradcov a všetci členovia Pomocných zborov poradcov pre ochranu a propagáciu viery. Duchovnú energiu, ktorá bude na týchto dvoch historických zhromaždeniach uvoľnená, bude potom treba odovzdať všetkým priateľom Božím v každej krajine, v ktorej žijú. S týmto cieľom budú v ďalších mesiacoch na celom svete zvolané série konferencií slúžiace ako katalyzátor mnohoročného úsilia, ktoré bude nasledovať po spomínanom jednoročnom pláne.

10. Nová etapa v rozvíjaní Majstrovho božského plánu sa preto blíži. Ale vzrušujúca a bezprostredná vyhliadka leží priamo pred nami. Do 200. výročia Bábovho narodenia zostáva už len rok a pol. Toto je obdobie, v ktorom by sme si mali pripomínať mimoriadne hrdinstvo umučeného Zvestovateľa našej viery, ktorého dramatické pôsobenie vnieslo ľudstvo do novej éry v dejinách. Hoci je spoločnosť, v ktorej Báb žil, od našej doby dve storočia vzdialená, dnešný svet ju pripomína útlakom a túžbou toľkých ľudí nájsť pravdu a uhasiť smäd duše po poznaní. Keď premýšľame o tom, ako toto 200. výročie náležite osláviť, uvedomujeme si, že tieto oslavy budú mať svoj osobitý charakter. Očakávame však rozkvet aktivít nemenej bohatých a nemenej inkluzívnych ako tie, ktoré sprevádzali práve uplynulú dvojstoročnicu. Je to príležitosť, ktorú bude každé spoločenstvo, každá domácnosť a každé srdce očakávať s radostným nadšením.

11. V nadchádzajúcich mesiacoch by sme mali spomínať aj na životy nebojácnych Bábových nasledovníkov – hrdiniek a hrdinov, ktorí svoju vieru vyjadrovali neporovnateľnými a obetavými skutkami, ktoré budú navždy zdobiť anály Veci. Už len ich statočnosť, zasvätenie a odpútanosť od všetkého okrem Boha, zapôsobia na každého, kto sa dozvie o ich odvážnych činoch. Prekvapujúci je aj mladý vek, v ktorom toľko výnimočne udatných ľudí zanechalo svoju nezmazateľnú stopu v dejinách. Nech ich príklad v nasledujúcom období dodá odvahu celému spoločenstvu verných, a obzvlášť mládeži, ktorá je opätovne povolaná do útočiska hnutia, ktorého cieľom nie je nič menej než premena sveta.

12. Toto je naša najsvetlejšia nádej. Nech Vás rovnaká všetko stravujúca, všetko prekonávajúca láska, ktorá podnecovala Bábových nasledovníkov k rozširovaniu božského svetla, inšpiruje k veľkým skutkom nielen počas šiestich cyklov deliacich tento Riḍván od ďalšej dvojstoročnice, ale aj počas zostávajúcich troch rokov súčasného plánu. Na posvätnom prahu sa modlíme za to, aby sa Vám dostalo božskej pomoci.

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]