SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Ridván 2019

Bahájom sveta:

Drahomilovaní priatelia,

onedlho nastane Najväčší sviatok a nás napĺňa veľká vďačnosť a očakávanie – vďačnosť za divy, ktoré Bahá’u’lláh umožnil Svojim nasledovníkom dosiahnuť, a očakávanie toho, čo prinesie bezprostredná budúcnosť.

Hybná sila, ktorú vytvorili celosvetové oslavy 200. výročia Bahá’u’lláhovho narodenia, odvtedy len naberá na intenzite. Zrýchlený rozvoj bahájskeho spoločenstva, jeho rastúca kapacita a schopnosť čerpať z energie ešte väčšieho počtu svojich členov, sa jasne vynárajú zo súhrnu jeho nedávnych globálnych úspechov. Medzi nimi sa obzvlášť vyníma nárast počtu aktivít miestneho rozvoja. Súčasný päťročný plán stavia na dvadsaťročnej snahe bahájskeho sveta systematicky zdokonaľovať a znásobovať tieto aktivity, avšak je pozoruhodné, že počas prvej polovice plánu vzrástol počet kľúčových aktivít už o viac ako polovicu. Celosvetové spoločenstvo preukázalo schopnosť kedykoľvek zapojiť do týchto aktivít viac ako milión ľudí a pomáhať im skúmať duchovné skutočnosti a reagovať na ne. V krátkom období sa takmer zdvojnásobil počet modlitebných stretnutí – tak veľmi potrebná odozva na to, že ľudstvo sa čoraz väčšmi odcudzuje Zdroju nádeje a štedrosti. Tento vývoj nesie v sebe mimoriadny prísľub, pretože modlitebné stretnutia vdychujú nového ducha do života spoločenstva. V prepojení so vzdelávacími snahami pre všetky vekové skupiny posilňujú vznešený zámer tohto úsilia: živiť spoločenstvá, ktoré sa vyznačujú uctievaním Boha a svojou službou ľudstvu. Nikde inde to nie je očividnejšie než v zoskupeniach, kde sa v bahájskych aktivitách drží účasť veľkých počtov ľudí, a v ktorých priatelia prekročili tretí míľnik v rozvoji svojho spoločenstva. S potešením sledujeme, že počet zoskupení, kde proces rastu pokročil takto ďaleko, sa od začiatku plánu už viac ako zdvojnásobila a dnes je ich približne 500.

Tento stručný prehľad však nemôže dostatočne vystihnúť mieru prebiehajúcich zmien. Vyhliadky do zostávajúcich dvoch rokov plánu sú svetlé. Tento rok sa veľa dosiahlo vďaka hojne šíreným skúsenostiam získaným v zoskupeniach so silnejšími programami rastu, ktoré, ako sme dúfali, sa stali rezervoármi poznatkov a zdrojov. Medzinárodné centrum pre učenie viery, kontinentálnych poradcov a ich neúnavné pomocné zbory nezastavilo nič pred tým, aby zaistili to, že priatelia vo všetkých častiach sveta môžu ťažiť z tohto zrýchleného učenia sa a získané postrehy aplikovať vo svojej vlastnej realite. S potešením vidíme, že v rastúcom počte zoskupení a v susedstvách a dedinách v rámci nich sa objavilo jadro priateľov, ktorí prostredníctvom činnosti a restrospektívy zisťujú, čo je v danom čase potrebné na to, aby proces rastu napredoval v ich okolí. Využívajú mocný nástroj inštitútu, vďaka ktorému sa zvyšuje schopnosť prispievať k duchovnej a materiálnej prosperite spoločenstva, a pri tom, ako konajú, sa zvyšuje počet tých, ktorí sa k nim pridávajú. Podmienky sa prirodzene od miesta k miestu veľmi líšia, rovnako ako aj charakteristické črty rastu. Ale prostredníctvom systematickej snahy môžu všetci čoraz efektívnejšie prispievať k práci, ktorá pred nimi stojí. V každom prostredí cítiť čistú radosť zo zmysluplných a povznášajúcich rozhovorov s inými dušami, ktoré, či už rýchlo alebo postupne, podnecujú duchovnú vnímavosť. Čím jasnejší je plameň zapálený v srdci veriaceho, tým väčšia bude sila príťažlivosti, ktorú ucítia tí, na ktorých pôsobí jeho teplo. Čím vhodnejším sa môže zaoberať srdce, ktoré spaľuje láska k Bahá’u’lláhovi, než tým, že vyhľadáva spriaznené duše, povzbudzuje ich, keď vstupujú na cestu služby, sprevádza ich, keď získavajú skúsenosti a, snáď najväčšou radosťou zo všetkých je, že vidí duše, ako, utvrdené vo svojej viere, nezávisle povstávajú a pomáhajú iným na rovnakej ceste. Tieto chvíle patria medzi najvzácnejšie zo všetkých okamihov, ktoré ponúka tento prechodný život.

Vyhliadky pre napredovanie tohto duchovného podujatia sú ešte vzrušujúcejšie vďaka blížiacemu sa 200. výročiu Bábovho narodenia. Tak, ako to bolo v prípade predošlej dvojstoročnice, aj toto výročie bude nevyčísliteľne vzácnou chvíľou. Všetkým bahájom poskytuje vynikajúcu príležitosť k tomu, aby ľudí vo svojom okolí prebudili do skutočnosti, že nastal deň Boží, že príchod dvojice Prejavov Božskej bytosti, dvoch po sebe nasledujúcich Žiar, ktoré rozžiarili horizont ľudstva, sú znamením toho, že do sveta bola vdýchnutá mimoriadna nebeská milosť. Miera toho, čo je v nasledujúcich dvoch cykloch možné, poznajú všetci, ktorí zažili dvojstoročnicu pred dvoma rokmi. Všetko, čo sme sa pri tejto príležitosti naučili, treba pretaviť do plánov pre tohtoročné oslavy Dvojice svätých narodení. S blížiacou sa dvojstoročnicou sa budeme často modliť vo Vašom mene v posvätných svätyniach za to, aby Vaše snahy náležite si uctiť Bába uspeli v rozvoji Veci, ktorú predvídal.

Od konca prvého storočia formatívneho veku nás delí dva a pol roka. Ten spečatí sto rokov zasvätenej snahy upevňovať a rozširovať základy, ktoré boli tak obetavo položené počas hrdinského veku viery. V tom čase si bahájske spoločenstvo bude tiež pripomínať sté výročie ‘Abdu’l-Bahovho zosnutia, chvíľu, keď bol milovaný Majster oslobodený z pút tohto sveta a znovu sa stretol so Svojím Otcom v príbytkoch nebeskej slávy. Jeho pohreb, ktorý sa konal v nasledujúci deň, bol udalosťou, „akú Palestína nikdy nevidela“. V závere pohrebu boli Jeho telesné pozostatky uložené do hrobky v Bábovom mauzóleu. Avšak Shoghi Effendi to považoval len za dočasné riešenie. Vo vhodnom čase bude postavená svätyňa, ktorá bude svojím charakterom zodpovedať jedinečnému postaveniu ‘Abdu’l-Bahu.

Ten čas nadišiel. Bahájsky svet je povolaný k tomu, aby postavil stavbu, v ktorej budú navždy uložené tieto posvätné pozostatky. Bude stáť v blízkosti záhrady Riḍván, na pozemku, ktorý požehnali kroky Požehnanej krásy. ‘Abdu’l-Bahova svätyňa bude tak ležať na polkruhovej ceste medzi svätyňami v ‘Akke a Hajfe. Práca na architektonických plánoch napreduje. Viac informácií Vám poskytneme v nasledujúcich mesiacoch.

Sme plní neprekonateľnej radosti, keď rozjímame na rokom, ktorý je pred nami, a nad jeho prísľubmi. Spoliehame sa na každého jedného z Vás, ktorí slúžite Bahá’u’lláhovi a v každom národe pracujete pre vec mieru, že naplníte svoje veľké povolanie.

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]