SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Naw-rúz 177 b. l.

Bahájom sveta

Drahomilovaní priatelia,

súčasné udalosti nás nútia nečakať do Riḍvánu, ale napísať Vám už teraz. Ako všetci dobre viete, skľúčený svet v posledných mesiacoch a týždňoch čelí rýchlo sa rozvíjajúcej zdravotnej kríze, ktorá postihuje ľudí v mnohých krajinách. Jej dôsledky pre spoločnosť sa zatiaľ nedajú so žiadnou istotou odhadnúť. Sme si istí, že rovnako ako my, i Vy si robíte veľké starosti o blaho ľudstva, predovšetkým o tých najzraniteľnejších. Zriedkakedy bolo zjavnejšie, že kolektívna sila spoločnosti je závislá na jednote, ktorú môže prejavovať v čine, od medzinárodnej úrovne až po miestnu Vieme, že podporujete nevyhnutné snahy, ktoré sú v tomto ohľade vyvíjané s cieľom chrániť zdravie a dobro všetkých.

Súčasná situácia bude mať na mnohých miestach nevyhnutný dopad na administráciu veci Božej a príslušná národná duchovná rada v každom prípade oznámi vhodné opatrenia, ktoré je treba prijať. V niektorých krajinách to bude zahŕňať zrušenie národného konventu s tým, že bude zabezpečené, aby voľby národnej duchovnej rady prebehli iný spôsobom. Podobné opatrenia bude v niektorých krajinách potrebné urobiť aj v súvislosti s voľbami miestnych duchovných rád. Avšak za okolností, keď sa i tie ukážu ako neuskutočniteľné, je tento rok prípustné, aby miestne a národné duchovné rady pokračovali do ďalšieho administratívneho roka v aktuálnom zložení. Každá národná duchovná rada, ktorá uvažuje o schválení takého kroku, sa prirodzene bude ohľadom neho hneď zo začiatku radiť s kontinentálnymi poradcami.

Počas inej krízy ‘Abdu’l‑Bahá túto vyslovil túto radu: „Keď v deň ako je tento, búrky trápenia a súženia obkľúčili svet a strach a triaška otriasajú planétou, musíte s osvietenou tvárou a žiarivým čelom povstať nad obzor pevnosti a neochvejnosti tak, že, ak Boh dá, chmáry strachu a zdesenia úplne vymiznú a svetlo uistenia svitne nad zjavným horizontom a oslnivo zažiari.“ Svet čoraz väčšmi potrebuje nádej a silného ducha, ktoré viera prináša. Milovaní priatelia, už dlho podporujete v skupinách duší presne tie vlastnosti, ktoré sú v tomto čase potrebné: jednotu a lásku k blížnemu, poznanie a porozumenie, ducha kolektívneho uctievania a spoločného úsilia. Boli sme naozaj veľmi prekvapení, ako snahy o rozvoj týchto vlastností dodali spoločenstvám na životaschopnosti, aj keď čelia podmienkam, ktoré nevyhnutne obmedzili ich aktivity. Hoci sa veriaci museli prispôsobiť novým okolnostiam, využívajú tvorivé prostriedky na to, aby upevňovali putá priateľstva, a medzi sebou a tými, s ktorými sa poznajú, prehlbovali duchovné povedomie a vlastnosti, akými sú vnútorný pokoj, dôvera a spoľahnutie sa na Boha. Povznesené rozhovory, ktoré v dôsledku toho mali, či už na diaľku alebo osobne, sa pre mnohých stali zdrojom útechy a inšpirácie.

Takéto úsilie z Vašej strany poskytuje cennú službu v tejto hodine, keď je mnoho duší zmätených, vydesených a neistých, čo bude. Bez ohľadu na to, ako sú veci v súčasnosti zložité a niektoré segmenty spoločnosti sú takmer na hranici svojich možností, ľudstvo nakoniec túto ťažkú skúšku prekoná a vynorí sa z nej s hlbším porozumením a väčšmi si bude ceniť svoju neodmysliteľnú jedinosť a vzájomnú závislosť.

Toto nie je vhodná chvíľa na to, aby sme podrobne opisovali, aké úspechy bahájsky svet za posledný rok dosiahol či neobyčajný pokrok v znásobovaní aktivít miestneho rozvoja na celom svete a v upevňovaní programov rastu, v práci, ktorá usilovne pokračuje všade, kde to okolnosti umožňujú. Postačí, keď povieme, že počas prvých štyroch rokov súčasného plánu neúnavní podporovatelia Veci priviedli Bahá’u’lláhovu vieru do jej najsilnejšieho postavenia, aké kedy mala v celých svojich dejinách. Všetko, čo ste doposiaľ urobili a teraz robíte, pripravuje celosvetové bahájske spoločenstvo na ďalšie štádium v odvíjaní Božieho plánu.

V tejto chvíli sa naše myšlienky a modlitby sústredia na zdravie a blaho všetkých priateľov Božích a všetkých, medzi ktorými žijete. Tiež sa úpenlivo modlíme, aby Vám Najmocnejší dodal uistenie, životnú silu a neochvejného ducha. Nech sa Vaša myseľ neustále odhodlane sústredí na potreby spoločenstva, do ktorého patríte, na podmienky spoločnosti, v ktorej žijete a na blahobyt celej ľudskej rodiny, v ktorej ste Vy všetci bratmi a sestrami. Vo chvíľach, keď sa zdá, že nie je možné robiť nič iné, len sa modliť, Vás prizývame, aby ste svoje modlitby pripojili k našim a vrúcne sa modlili za zmiernenie utrpenia. Obraciame sa k týmto slovám ‘Abdu’l‑Bahu, ktorého celá existencia bola príkladom obetavej oddanosti blahobytu iných ľudí:

Ó Ty, Poskytovateľ! Pomáhaj týmto šľachetným priateľom, aby sa im dostalo Tvojej spokojnosti, a učiň z nich ľudí, ktorí prajú rovnaké dobro cudzincom i priateľom. Voveď ich do sveta, ktorý pretrvá naveky. Daj im diel nebeskej milosti. Učiň z nich skutočných bahájov, rýdzo Božích. Ochráň ich pred povrchným zdaním a upevni ich v pravde. Učiň ich znameniami a známkami Kráľovstva, žiariacimi hviezdami na obzore tohto pozemského sveta. Učiň ich útechou a potechou ľudstva a služobníkmi mieru vo svete.

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]