SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Riḍván 2020

Bahájom sveta

Drahomilovaní priatelia,

dve vynárajúce sa skutočnosti nás pohli k tomu, aby sme sa Vám prihovorili týmito slovami. Prvou z nich je fakt, že celý svet si čoraz väčšmi uvedomuje hroziace a desivé nebezpečenstvá, ktoré so sebou prináša pandémia koronavírusu. Aj napriek statočným a vytrvalým kolektívnym snahám odvrátiť katastrofu je situácia v mnohých krajinách už teraz vážna, rodinám a jednotlivcom spôsobuje tragédie a celú spoločnosť ponára do krízy. Vlny utrpenia a zármutku sa valia na jedno miesto za druhým a rôzne národy oslabia v rôznych chvíľach a rozličnými spôsobmi.

Druhou skutočnosťou, ktorá sa každým dňom čoraz väčšmi ukazuje, je nezlomnosť a nezmenšená životaschopnosť bahájskeho sveta tvárou v tvár výzve, akú si nik živý nepamätá. Reagujete na ňu vynikajúco. Keď sme Vám pred mesiacom písali na Naw-rúz, s nadšením sme zdôrazňovali pôsobivé vlastnosti preukazované spoločenstvami, ktorým sa narušil bežný model činnosti. Všetko, čo sa udialo v uplynulých týždňoch, počas ktorých sa mnohí priatelia museli prispôsobiť čoraz prísnejším opatreniam, len prehĺbilo náš obdiv. Niektoré spoločenstvá sa inšpirovali skúsenosťami, ktoré nadobudli spoločenstvá v iných častiach sveta, a našli bezpečné a tvorivé spôsoby, ako u obyvateľstva zvýšiť povedomie o opatreniach na ochranu zdravia verejnosti. Mimoriadna pozornosť je venovaná ľuďom, ktorých koronavírus najviac ohrozuje a ekonomickým ťažkostiam, ktoré vznikajú v dôsledku jeho šírenia. Iniciatívy, o ktorých v tomto ohľade informuje Svetová bahájska spravodajská služba [Bahá’í World News Service], predstavujú len hŕstku z nespočetného množstva aktivít, ktoré prebiehajú. Tie sú dopĺňané snahami skúmať, podporovať a zušľachťovať tie duchovné vlastnosti, ktoré sú v tomto čase najpotrebnejšie. Veľa takýchto snáh nutne prebieha v rámci rodiny alebo osamote, no tam, kde to podmienky a komunikačné nástroje umožňujú, je medzi ľuďmi, ktorí majú podobnú situáciu, aktívne podporovaný zmysel pre neobyčajnú solidaritu. Dynamika života spoločenstva, ktorá je taká dôležitá pre kolektívny pokrok, nepoklesne.

Nášho ducha pozdvihuje pohľad na to, ako národné duchovné rady, neúnavní generáli armády svetla, schopne vedú svoje spoločenstvá a utvárajú ich odpoveď na túto krízu. Energicky ich podporujú poradcovia a ich pomocné zbory, ktorí, ako vždy, hrdinsky dovysoka pozdvihli vlajku milujúcej služby. Duchovné rady, ktoré zostávajú dobre informované o rýchlo sa meniacich podmienkach vo svojej krajine, urobili nevyhnutné opatrenia ohľadom spravovania záležitostí Veci, zvlášť v súvislosti s voľbami, všade tam, kde je možné ich uskutočniť. Inštitúcie a výbory prostredníctvom pravidelnej komunikácie sprostredkúvajú múdre rady, útechu, uistenie a stále povzbudenie. V mnohých prípadoch tiež začali rozpoznávať konštruktívne témy vyplývajúce z diskusií, ktoré začínajú prebiehať v okolitej spoločnosti. Očakávanie, ktoré sme vyjadrili v našom naw-rúzovom posolstve, že táto skúška znášanlivosti prinesie ľudstvu hlbšie pochopenie, sa už začalo napĺňať. Čelní predstavitelia, prominentní intelektuáli a reportéri začali skúmať zásadné koncepty a odvážne ašpirácie, ktoré v poslednom období do veľkej miery vo verejných diskusiách chýbali. V súčasnej dobe sú to len prvé záblesky, predstavujú však možnosť, že chvíľa kolektívneho vedomia je snáď v dohľade.

Útechu, ktorú čerpáme z pohľadu na nezlomnosť, ktorú bahájsky svet preukazuje v činnosti, nám kalí smútok z dopadu, ktorý má pandémia na ľudstvo. Žiaľ, uvedomujeme si, že toto utrpenie postihuje aj veriacich a ich blízkych. Vzdialenosť od priateľov a vzťahov, ktorú si udržiavajú mnohí ľudia na svete v dôsledku opatrení na ochranu verejnosti, bude pre niektorých znamenať trvalé odlúčenie. Na úsvite každého dňa sa zdá, že kým slnko znovu zapadne, ľudia pretrpia ďalšie muky. Nech prísľub o opätovnom stretnutí sa vo večných ríšach prinesie útechu tým, ktorí prišli o svojich milovaných. Modlíme sa za to, aby ich srdce pocítilo úľavu a aby milosť Božia obklopila tých, ktorých vzdelanie, živobytie, domovy a samotné prostriedky obživy sú ohrozené. Prosíme Bahá’u’lláha, aby Vám a tým, ktorých milujete, a všetkým Vašim krajanom, udelil Svoje požehnanie a priazeň.

Bez ohľadu na to, akú dlhú a náročnú cestu budete musieť prejsť, sme si nanajvýš istí Vašou statočnosťou a odhodlanosťou túto cestu zvládnuť. Čerpáte zo zásob nádeje, viery a veľkodušnosti, potreby iných uprednostňujete pred vlastnými, ľuďom, ktorým chýba duchovná potrava, umožňujete nasýtiť sa, hasíte smäd tých, ktorí čoraz väčšmi žíznia po odpovediach, a ľuďom, ktorí túžia pracovať pre zlepšenie sveta, ponúkate nástroje. Ako by sme mohli od oddaných nasledovníkov Požehnanej dokonalosti očakávať menej?

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]