SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Riḍván 2024

Bahájom sveta

Drahomilovaní priatelia,

dva roky impozantného deväťročného úsilia uplynuli ako voda. Priatelia Boží si jeho ciele vzali pevne k srdcu. V celom bahájskom svete sa prehĺbilo pochopenie toho, čo je potrebné na ďalšie rozšírenie procesu budovania spoločenstva a na uskutočnenie hlbokej spoločenskej premeny. Každým dňom však vidíme, že aj stav sveta je čoraz zúfalejší a jeho rozdelenie čoraz vážnejšie. Stupňujúce sa napätie v spoločnostiach a medzi národmi ovplyvňuje ľudí a miesta nespočetnými spôsobmi.

To si od každej svedomitej duše vyžaduje odpoveď. Až príliš si všetci uvedomujeme, že spoločenstvo Najväčšieho mena nemôže očakávať, že sa ho nedotknú bolesti spoločnosti. Hoci sa ho tieto bolesti dotýkajú, nie je nimi zmätené; je zarmútené utrpením ľudstva, ale nie je ním ochromené. Úprimné obavy musia podnietiť trvalé úsilie o budovanie spoločenstiev, ktoré ponúkajú nádej namiesto zúfalstva, jednotu namiesto konfliktu.

Shoghi Effendi jasne opísal, že proces „postupného úpadku ľudských záležitostí“ prebieha paralelne s iným procesom, procesom integrácie, prostredníctvom ktorého sa stavia „archa ľudskej spásy“, „konečné útočisko“ spoločnosti. Tešíme sa, že v každej krajine a regióne vidíme ľudí, ktorí skutočne žijú mierom a venujú sa budovaniu tohto útočiska. Vidíme to v každom svedectve o tom, ako sa srdce rozhorieva láskou k Bohu, keď rodina otvára svoj domov novým priateľom, keď spolupracovníci čerpajú z Bahá’u’lláhovho učenia pri riešení sociálneho problému, keď spoločenstvo posilňuje kultúru vzájomnej podpory, keď sa štvrť alebo dedina učí iniciovať a udržiavať činnosti potrebné pre vlastný duchovný a materiálny pokrok, keď je lokalita požehnaná vznikom novej duchovnej rady.

Metódy a nástroje plánu umožňujú každej duši prispieť svojím dielom k tomu, čo ľudstvo v dnešnej dobe potrebuje. Realizácia plánu nie je len dočasným liekom na súčasné choroby, ale prostriedkom, ktorým sa v každej spoločnosti spúšťajú dlhodobé, konštruktívne procesy rozvíjajúce sa po celé generácie. To všetko smeruje k naliehavému a nevyhnutnému záveru: Je potrebné, aby sa udržateľne a rýchlo zvyšoval počet tých, ktorí venujú svoj čas, energiu a sústredenosť úspechu tejto práce.

Kde inde než v Bahá’u’lláhovom princípe jednoty ľudstva môže svet nájsť dostatočne širokú víziu, ktorá by zjednotila všetky jeho rozmanité prvky? Ako inak než pretavením tejto vízie do poriadku založeného na jednote v rozmanitosti môže svet zahojiť sociálne trhliny, ktoré ho rozdeľujú? Kto iný môže byť kváskom, vďaka ktorému môžu národy sveta objaviť nový spôsob života, cestu k trvalému mieru? Podajte preto každému ruku priateľstva, spoločného úsilia, zdieľanej služby, spoločného učenia, a napredujte ako jeden.

Uvedomujeme si, akú energickosť a silu v každej spoločnosti vytvára mládež, ktorá sa prebudí k Bahá’u’lláhovej vízii a stane sa protagonistom plánu. A preto s akou nesmiernou láskavosťou, odvahou a úplným spoliehaním sa na Boha sa musí bahájska mládež odhodlať osloviť svojich rovesníkov a priviesť ich k tejto práci! Povstať musia všetci, ale mládež musí vzlietnuť.

Naliehavosť súčasnej doby nesmie zakrývať osobitú radosť, ktorá pramení zo služby. Povolanie k službe je povznášajúcou, všeobjímajúcou výzvou. Priťahuje každú veriacu dušu, aj tú, ktorú ťažia starosti a povinnosti. Vo všetkých spôsoboch, ktorým sa táto verná duša venuje, možno totiž objaviť hlboko zakorenenú oddanosť a celoživotný záujem o dobro druhých. Takéto vlastnosti dodávajú súdržnosť životu plnému rozmanitých požiadaviek. A zo všetkých najsladších chvíľ pre každé zanietené srdce sú tie, ktoré trávi s duchovnými sestrami a bratmi, starajúc sa o spoločnosť, ktorá potrebuje duchovnú výživu.

S prekypujúcimi srdcami vo svätých svätyniach ďakujeme Bahá’u’lláhovi za to, že vo Vás vypestoval Svoje spôsoby a vyškolil Vás vo Svojich cestách, a prosíme Ho, aby Vám zoslal Svoje požehnanie.

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]