Slávnosť devätnástich dní

Bahájsky kalendár pozostáva z devätnástich mesiacov, z ktorých každý trvá devätnásť dní. Všade, kde žijú baháji, sa preto každých devätnásť dní usporadúvajú stretnutia známe ako „slávnosť devätnástich dní“. Medzi bahájskymi stretnutiami majú jedinečný význam a sú základom života bahájskeho spoločenstva.

Sám Bahá’u’lláh nariadil v Najsvätejšej knihe všetkým veriacim, aby sa každý mesiac stretávali na tomto stretnutí, „i keby sa na ňom podávala iba voda“. ‘Abdu’l-­Bahá dodáva, že „zámerom tejto slávnosti je posilňovať priateľstvo a lásku, pripomínať si Boha, obracať sa k Nemu s kajúcnym srdcom a povzbudzovať dobročinné ciele“. V inom úryvku píše, že „ak sa táto slávnosť uskutoční náležitým spôsobom, všetci priatelia sa raz za devätnásť dní duchovne obrodia a naplnia mocou, ktorá nie je z tohto sveta“.

Hoci sa slávnosť devätnástich dní môže v každom miestnom spoločenstve navonok líšiť svojou formou, ktorá odráža miestne podmienky a zvyklosti, jej program vždy pozostáva z troch častí – modlitieb a čítania úryvkov z bahájskych spisov, konzultácie o záležitostiach spoločenstva a napokon spoločenskej časti. Všetci baháji majú vďaka tejto slávnosti príležitosť spoločne sa stretnúť raz za devätnásť dní, duchovne sa osviežiť, upevniť svoje priateľstvá, prediskutovať aktuálne záležitosti spoločenstva a bahájske aktivity na miestnej úrovni a predložiť svoje návrhy miestnej duchovnej rade – správnemu orgánu miestneho bahájskeho spoločenstva, a tým sa aktívne podieľať na usmerňovaní činnosti spoločenstva.

Každý bahájsky mesiac sa v stanovený deň stretávajú skupiny priateľov vo viac ako desiatkach tisíc miest v takmer každom kúte planéty, aby sa modlili, premýšľali nad svojím duchovným rastom a konzultovali o svojom individuálnom a kolektívnom úsilí o zlepšenie prostredia, v ktorom žijú, aj keď sú ich snahy skromné. Konzultácie usmerňuje vízia o lepšom svete a ich účastníci, muži, ženy, mladí a starí, sú obdivuhodne zjednotení nielen v presvedčení o základných zásadách, ktorými sa bude lepší svet vyznačovať, ale aj v metódach a prístupoch, ktoré si v každodennom živote osvojujú, aby prispievali k postupnému napĺňaniu ich spoločnej vízie.