„...skutočná viera neznamená len doznať jedinosť Boha, ale skôr žiť život, v ktorom sa bude prejavovať všetka znamenitosť a cnosti...“ – ‘Abdu’l-Bahá

Zbožnosť

Praktické vyjadrenia zbožnosti sú s náboženským životom nerozlučne späté. Jednotlivci a spoločenstvá prostredníctvom nich upevňujú jedinečné puto, ktoré existuje medzi Bohom a ľudstvom. Toto puto oživuje vzťahy medzi jednotlivými ľuďmi a rozličnými prvkami spoločnosti a jej inštitúciami.

Modlitba je zásadná pre výživu našej duše a duchovný rast. Prostredníctvom nej môžeme chváliť Boha, vyjadrovať svoju lásku k Nemu a prosiť Ho o pomoc. Schopnosť rozjímať je charakteristickou črtou človeka. V bahájskych spisoch sa píše, že pokrok človeka nie je možný bez uvažovania a kontemplácie. Pôst a púť sú dve vyjadrenia zbožnosti, ktoré od nepamäti zohrávali dôležitú rolu v náboženskom živote. Keď je práca vykonávaná v duchu služby, môžeme ju tiež vnímať ako uctievanie.

„Zhromaždite sa s najväčšou radosťou a družnosťou a odriekajte verše zjavené milosrdným Pánom. Tak sa vašej vnútornej bytosti otvoria dvercia k pravému porozumeniu a budete cítiť, ako sú vaše duše naplnené neochvejnosťou a vaše srdcia plné žiarivej radosti.“ Bahá’u’lláh