Mashriqu’l-adhkár

„V mene Toho, kto je Pánom všetkých náboženstiev, budujte vo všetkých krajinách domy uctievania… Potom v nich s jasotom a s radosťou chváľte svojho Pána, Najsúcitnejšieho.“ Bahá’u’lláh

Inštitúciu mashriqu’l­-adhkár, čo v preklade znamená „miesto rozbresku zmienky o Bohu“, ustanovil samotný Bahá’u’lláh. Je dôležitým pojmom v živote bahájskeho spoločenstva a dáva jednote medzi službou a uctievaním konkrétnu podobu.

Na miestach po celom svete dnes baháji kladú základy, na ktorých budú postupne vyrastať mashriqu’l-­adhkáre. Tento proces sa začína jednoduchou snahou dať modlitbe osobný a kolektívny priestor. Skutky služby sa potom stanú súčasťou rozvíjajúceho sa modelu činnosti. Vďaka udržateľným snahám bude možné vnášať ducha zbožnosti do rôznych aspektov života spoločenstva. Postavenie budovy predstavuje ďalšie dôležité štádium napĺňania Bahá’u’lláhovej vízie o domoch uctievania.

Mashriqu’l-­adhkár pozostáva z ústrednej stavby – domu uctievania – a niekoľkých pridružených budov. Hoci mashriqu’l­-adhkár predstavuje ústredný bod uctievania v geografickej oblasti, jeho zmyslom nie je len poskytovať priestor na modlitbu. ‘Abdu’l­-Bahá vysvetlil, že poskytovaním vzdelania, zdravotnej starostlivosti a iných služieb má tiež podporovať spoločenský a ekonomický pokrok spoločenstva a ponúknuť prístrešie, materiálnu pomoc a podporu tým, ktorí to potrebujú. ‘Abdu’l­-Bahá v tejto súvislosti predvídal, že k domu uctievania budú postupne pripájané pridružené ustanovizne ako nemocnica, škola, dispenzár a hospic.

Shoghi Effendi v súvislosti s mashriqu’l­-adhkárom, ktorý bol postavený neďaleko Chicaga v Spojených štátoch amerických, napísal:

„ …nech je ponímanie bahájskeho uctievania akokoľvek inšpirujúce, ako o tom svedčí ústredná budova tohto vznešeného chrámu, nemožno ho považovať za jediného, ba ani za hlavného činiteľa v úlohe, ktorú má mashriqu’l­-adhkár, tak ako ho Bahá’u’lláh navrhol, zohrať v organickom živote bahájskeho spoločenstva. Nech by bolo bahájske uctievanie akokoľvek ušľachtilo poňaté, akokoľvek vrúcne zanietené, pokiaľ bude oddelené od sociálnych, humanitárnych, vzdelávacích a vedeckých činností sústredených okolo pridružených ustanovizní mashriqu’l-­adhkáru, nikdy nemôže dúfať, že dosiahne viac než len skromné a často prechodné výsledky rozjímania asketického či prosieb pasívneho veriaceho. Nedokáže priniesť trvalé uspokojenie ani úžitok samotnému uctievajúcemu, o to menej ľuďom vo všeobecnosti, pokiaľ a pokým nebude pretavené a prenesené do dynamickej a nezištnej služby veci ľudstva, ktorej podpora a podnecovanie je najvyššou výsadou pridružených ustanovizní Mashriqu’l­-adhkáru.“ Shoghi Effendi