Modlitebné stretnutia

Modlitebné stretnutia prirodzene vznikajú v spoločenstve, v ktorom sa ľudia v čoraz väčšej miere rozprávajú o duchovnom rozmere ľudskej existencie. Baháji sa v rozličných prostrediach stretávajú so svojimi priateľmi a rodinou, aby sa spolu modlili. Na týchto stretnutiach neprebiehajú žiadne rituály a nikto nemá žiadnu určenú úlohu. V neformálnej, ale dôstojnej atmosfére si ľudia zväčša čítajú modlitby a úryvky z bahájskych svätých textov, počúvajú zhudobnené citáty zo spisov alebo si spievajú modlitby v sprievode hudobných nástrojov. Vďaka týmto stretnutiam vzniká duch spoločného uctievania a ten začína prenikať spoločnými snahami spoločenstva.

Tisícky takýchto stretnutí sa pravidelne konajú v mestách, na dedinách a v susedstvách po celom svete.

Obšírnejšie poňatie témy uctievania Boha v bahájskom učení, vrátane citátov z bahájskych spisov na túto tému môžte nájsť v časti Zbožnosť v sekcii V čo baháji veria.