Miesto posledného odpočinku Bahá’u’lláha sa nachádza v Bahjí, pre bahájov najsvätejšom mieste na Zemi.

Bahá’u’lláh – Božský Učiteľ

Veľké náboženstvá v priebehu histórie dodávali hnaciu silu zušľachťovaniu ľudskej povahy a vo svojich stúpencoch podnecovali sebadisciplínu, oddanosť a hrdinstvo. Mnohé morálne princípy náboženstva sa stali súčasťou modelov správania, ktoré povznášajú medziľudské vzťahy a prinášajú pokrok v kolektívnom živote ľudstva.

Vždy, keď sa objaví Prejav Boží, spolu s Jeho učením vstúpi do sveta aj väčšia miera inšpirácie pre ďalšiu etapu prebúdzania a napredovania ľudstva. Človek, ktorý je navonok v každom smere obyčajný, je povolaný k tomu, aby slúžil ako hlas Boha. Podobne ako Mojžiš, ktorý stál pred Horiacim krom, Budha, ktorý bol osvietený pod stromom Bodhi, Ježiš, na ktorého sa zniesol Duch Svätý v podobe holubice, či Mohamed, ktorému sa zjavil archanjel Gabriel.

V polovici 19. storočia Boh povolal Bahá’u’lláha, ktorého pomenovanie znamená Sláva Božia, aby priniesol ľudstvu nové zjavenie. V priebehu štyroch desaťročí plynuli z Jeho pera tisícky veršov, listy a knihy. Vo Svojich spisoch vykreslil rámec pre rozvoj svetovej civilizácie, ktorá dbá o duchovnú aj materiálnu stránku ľudského života.

„Nikdy som sa neusiloval o  svetské vodcovstvo. Môj jediný zámer bol odovzdať ľuďom to, čo mi prikázal doručiť Boh…“ Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh pretrpel 40 rokov väznenia, mučenia a vyhnanstva preto, že priniesol ľudstvu najnovšie posolstvo od Boha. Jeho život a poslanie začínajú byť dnes vo svete čoraz známejšie. Milióny ľudí sa učia, ako vo svojom individuálnom a kolektívnom živote uplatňovať Jeho učenie na zlepšenie sveta.

„Bahá’u’lláhovo učenie… nám dnes poskytuje najvyššiu a najčistejšiu podobu náboženského učenia…“ Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovateľ