Miesto posledného odpočinku Bahá’u’lláha sa nachádza v Bahjí, pre bahájov najsvätejšom mieste na Zemi.

Bahá’u’lláhove výroky

Baháji považujú Bahá’u’lláhove zozbierané Spisy za Božie zjavenie, rovnako ako je Božím Zjavením pre židov Tóra, pre kresťanov Biblia a pre moslimov Korán. Bahá’u’lláhove spisy tvoria základ bahájskej viery.

Rozsah Bahá’u’lláhovho diela zjaveného počas dlhých rokov Jeho vyhnanstva je viac ako sto zväzkov. Zahŕňa etické a sociálne práce, modlitby, zákony a nariadenia, mystické spisy a nebojácne hlásanie Jeho posolstva adresované najmocnejším panovníkom Jeho doby.

Nech sa ich prekrásne slová a ponaučenia, ktoré prinášajú pokoj a vytvárajú lásku, vpijú do vašich sŕdc… Rumunská kráľovná Mária

Nasleduje malý výber výňatkov z Bahá’u’lláhových spisov:

Každému vnímavému a osvietenému srdcu je zrejmé, že Boh, tá nepoznateľná Podstata, božská Bytosť, je nesmierne povznesený nad každý ľudský prídomok... Veľmi vzdialené by bolo Jeho sláve to, že by Ho ľudský jazyk mohol primerane chválorečiť alebo ľudské srdce pochopiť Jeho nepreniknuteľnú záhadu. (Kniha istoty)

Takto boli dvercia k poznaniu Pradávneho z dní zatvorené pred tvárou všetkých bytostí. Zdroj nekonečnej milosti spôsobil, že tieto žiarivé Drahokamy svätosti sa z ríše ducha objavili vo vznešenej podobe ľudského chrámu a prejavili sa všetkým ľuďom, aby mohli svet oboznámiť so záhadami nemennej Bytosti a rozpovedať o tajomstvách Jej nepominuteľnej Podstaty. (Kniha istoty)

Tieto posvätené Zrkadlá, tieto Úsvity pradávnej slávy predstavujú na zemi všetky do jedného Zástupcov toho, kto je Stredobod vesmíru, jeho Podstata a konečný Cieľ. Ich poznanie a sila pochádza od Neho a od Neho získavajú svoju zvrchovanosť. (Kniha istoty)

Nasledujú svetlo neomylného vedenia, sú obdarené zvrchovaným mocnárstvom, sú poverené, aby používali vnuknutie Svojich slov, prúd Svojej nezlyhávajúcej milosti a posväcujúci vánok Svojho zjavenia na to, aby každé túžiace srdce a každú vnímavú dušu očistili od nečistoty a prachu pozemských starostí a obmedzenosti. (Výber z Bahá’u’lláhových spisov)

Toto je tá nemenná viera Božia, večná v minulosti, večná v budúcnosti. (Najsvätejšia kniha)

Vskutku vravím, že dnes nastal deň, keď ľudstvo môže pohliadnuť na obličaj Prisľúbeného a slyšať Jeho hlas. (Výber z Bahá’u’lláhových spisov)

Ja som Slnce múdrosti a Oceán poznania. Povzbudzujem slabých a oživujem mŕtvych. Som svetlo vedenia, ktoré osvetľuje cestu. Som kráľovský Sokol na ramene nadovšetko Mocného. Rozprestieram sklesnuté krídla každého zraneného vtáka a nechávam ho vzlietnuť. (Tabernacle of Unity)

Bol som iba človek ako ostatní, spiaci na Svojej pohovke, keď hľa, vánky nadovšetko Slávneho zavanuli nado Mnou a naučili ma poznaniu o všetkom, čo jestvuje. Toto nepochádza zo Mňa, ale od Toho, kto je nadovšetko Mocný a Vševediaci. A On Mi nariadil, aby som pozdvihol Svoj hlas medzi zemou a nebom, a za to ma postihlo to, čo spôsobilo, že každý chápajúci človek ronil slzy. (Summons of the Lord of Hosts)

Vševediaci lekár prstom meria tep ľudstva. Vníma nemoc a v neomylnej múdrosti predpisuje liek. Každý vek má vlastné ťažkosti a každá duša určité ciele. Liek, ktorý svet potrebuje pre súčasnú sužobu, nikdy nemôže byť rovnaký ako ten, ktorý si vyžiada vek nasledujúci. Horlivo sa zaoberajte potrebami veku, v ktorom žijete, a svoje rozpravy sústreďte na jeho požiadavky a nároky. (Výber z Bahá’u’lláhových spisov)

Dnes je deň, v ktorý sa na ľudí rinie najznamenitejšia priazeň Božia, deň, v ktorý bola do všetkého stvoreného vnesená najmocnejšia milosť Božia. Všetky národy sveta sú povinné vyriešiť svoje nezrovnalosti a v dokonalej jednote a mieri prebývať v tôni stromu Jeho starostlivosti a láskyplnosti. (Výber z Bahá’u’lláhových spisov)

Pán ako zvrchovaný liek a najsilnejší nástroj na uzdravenie celého sveta určil zjednotenie všetkých jeho národov pod jednou celosvetovou Vecou, v jednej spoločnej viere. (Summons of the Lord of Hosts)

S nasledovníkmi všetkých náboženstiev sa stretávajte v duchu priateľstva a družnosti. (Bahá’u’lláhove tabuľky, Bishárát)

Ste plody jedného stromu a listy jednej vetvy. So všetkými zaobchádzajte s najväčšou láskou a súladom, priateľstvom a družnosťou. Ten, kto je Dennica pravdy, Mi je svedkom! Svetlo jednoty je natoľko mocné, že dokáže osvetliť celú zem. (Epištola Synovi Vlka)

Zem predstavuje len jedinú krajinu a obýva ju ľudstvo. (Bahá’u’lláhove tabuľky, Lawh-i-Maqsúd)

Ako prvú predpísal Boh Svojim služobníkom povinnosť uznať Toho, kto je Úsvit Jeho zjavenia a Žriedlo Jeho zákonov, kto v kráľovstve Jeho Veci i vo svete stvorenia predstavuje Božstvo. (Najsvätejšia kniha)

Ó SYNU DUCHA! Moja prvá rada znie: Maj čisté, lákavé a žiarivé srdce, aby si mohol získať mocnárstvo pradávne, nepominuteľné a trvalé. (Skryté slová, z arabčiny, č. 1)

Človeka považujte za baňu oplývajúcu drahokamami nedoceniteľnej hodnoty. Jedine výchovou a vzdelaním možno dosiahnuť, že sa jej poklady vyjavia, a umožniť tak ľudstvu, aby ich využilo. (Bahá’u’lláhove tabuľky, Lawh-i-Maqsúd)

Len keď sa v srdci hľadajúceho zapáli lampa hľadania, úprimného úsilia, pálčivej túžby, vášnivej oddanosti, vrúcnej lásky, vytrženia a nadšenia a keď na jeho dušu zavanie vánok Jeho láskyplnosti, len vtedy sa rozplynie temnota mýlky, rozptýlia sa hmly pochýb a obáv a jeho bytosť zaleje svetlo poznania a istoty. (Kniha istoty)

Buď veľkorysý v blahobyte a vďačný v nešťastí. Buď hoden dôvery svojho blížneho a hľaď naňho s jasnou a priateľskou tvárou. Buď pokladom chudobnému, nabádaním pre bohatého, odpoveďou na plač núdzneho, dodržovateľom posvätnosti svojho sľubu. V úsudku buď nestranný a v reči opatrný. K nikomu nebuď nespravodlivý a všetkým ľuďom preukazuj miernosť. Buď lampou pre tých, ktorí kráčajú v temnotách, buď radosťou zarmútenému, morom smädnému, prístavom nešťastnému, pomocníkom a ochrancom obeti útlaku. Nech sa všetky tvoje skutky vyznačujú čestnosťou a bezúhonnosťou. Buď domovom pre cudzinca, balzamom pre trpiaceho, pevnou vežou pre utečenca. Buď očami pre nevidiaceho a svetlom vedenia pre nohy chybujúceho. Buď ozdobou na tvári pravdy, korunou na čele vernosti, pilierom chrámu spravodlivosti, dychom života telu ľudstva, zástavou zástupu spravodlivosti, žiarou nad obzorom cnosti, kvapkou rosy pre prsť ľudského srdca, archou na oceáne poznania, slnkom na nebi štedrosti, drahokamom na diadéme múdrosti, žiariacim svetlom na nebeskej klenbe svojho pokolenia, ovocím na strome pokory. (Epištola Synovi Vlka)