Mapa celosvetového rozšírenia bahájskej viery, ktorú nakreslil Shoghi Effendi v roku 1952.

Shoghi Effendi – strážca bahájskej viery

Aby Bahá’u’lláh zaistil, že Jeho zjavenie naplní svoj cieľ vytvoriť zjednotený svet, a aby ochránil jednotu bahájskeho spoločenstva, vymenoval Svojho najstaršieho syna ‘Abdu’l-Bahu za Stred Svojej Zmluvy a nariadil ustanovenie Svetového domu spravodlivosti. ‘Abdu’l-Bahá zase vypracoval zásady fungovania Svetového domu spravodlivosti a vyhlásil, že po Jeho smrti sa baháji musia obracať k Jeho najstaršiemu vnukovi, Shoghimu Effendimu, ktorého vymenoval za strážcu bahájskej viery.

Svetovému domu spravodlivosti aj strážcovi boli zverené úlohy uplatňovať princípy, zavádzať zákony, chrániť inštitúcie a prispôsobovať bahájsku vieru požiadavkám neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti.

Shoghi Effendi sa 36 rokov s mimoriadnou predvídavosťou, múdrosťou a oddanosťou systematicky staral o rozvoj, prehlbovanie chápania a posilňovanie jednoty bahájskeho spoločenstva, ktoré čoraz väčšmi odrážalo rozmanitosť celého ľudského rodu.

Pod vedením Shoghiho Effendiho sa rýchlo rozvinul jedinečný systém spravovania záležitostí bahájskeho spoločenstva, ktorý Bahá’u’lláh načrtol. Shoghi Effendi preložil bahájske sväté spisy do angličtiny, rozvinul duchovné a administratívne centrum viery vo Svätej zemi a v tisíckach listov, ktoré napísal, predstavil hlboké porozumenie duchovnej stránky civilizácie a dynamiky spoločenskej premeny, odhaľujúc inšpirujúcu víziu budúcnosti, ku ktorej ľudstvo smeruje.


„Všetci stoja ohromení pred obrovským rozsahom toho, čo dosiahol, a pred povahou jeho vodcovstva ‒ vodcovstva, ktoré v hŕstke obyčajných ľudí prebudilo vlohy a schopnosti, o ktorých sami nevedeli…“ David Hofman, autor a rozhlasový redaktor