Mapa celosvetového rozšírenia bahájskej viery, ktorú nakreslil Shoghi Effendi v roku 1952.

Citáty od Shoghiho Effendiho

Shoghiho Effendiho písomné práce sa zaoberajú takmer každým aspektom ľudskej činnosti a myslenia.

V jeho listoch sa opakujú hlavné témy: rozvoj administratívnych inštitúcií celosvetového bahájskeho spoločenstva, kultivovanie osobného duchovného života, celosvetový rozmach a konsolidácia bahájskej viery, vysvetľovanie jej zákonov, učenia a princípov, história viery a postavenie jej ústredných postáv a história svetovej civilizácie a sily podnecujúce jej rozvoj.

Nižšie sú uvedené niektoré malé úryvky zo spisov Shoghiho Effendiho.


Aké rozsiahle je Bahá’u’lláhovo zjavenie! Koľko nesmierneho požehnania sa dnes dostáva ľudstvu! A predsa, aké úbohé a nedostatočné je naše chápanie významu a slávy tohto učenia! Táto generácia stojí príliš blízko pri tomto ohromnom zjavení, aby bola schopná v plnej miere oceniť nekonečné možnosti Jeho viery, nevídanú povahu Jeho veci a tajomné riadenie Jeho prozreteľnosti. (Bahá’u’lláhův světový řád: Další úvahy, Bahá’u’lláhův světový řád)

Božím zámerom nie je nič iné, než započať, spôsobmi, ktoré len On dokáže privodiť, ktoré si len On sám dokáže predstaviť, veľký, zlatý vek dlho rozdeleného, dlho sužovaného ľudstva. Jeho súčasný stav, vskutku dokonca jeho bezprostredná budúcnosť, je temná, znepokojivo temná. Jeho vzdialená budúcnosť je však žiarivá, tak žiarivá, že si ju žiadne oko nedokáže predstaviť. (The Promised Day is Come)

Všetko, o čo sa môžeme rozumne pokúšať, je usilovať sa zahliadnuť prvé záblesky prisľúbeného Úsvitu, ktorý musí, až sa naplní čas, odohnať temnotu, ktorá obklopila ľudstvo. (Cíl nového světový řádu, Bahá’u’lláhův světový řád)

Bahá’u’lláhovo zjavenie, ktorého najvyšším poslaním nie je nič iného, než dosiahnutie tejto organickej a duchovnej jednoty celého zoskupenia národov, by sa malo, pokiaľ budeme verní jeho hlbším súvislostiam, považovať za také zjavenie, ktoré svojim príchodom signalizuje príchod dospelosti celého ľudského rodu. (Rozvinutí světové civilizace, Bahá’u’lláhův světový řád)

Nech nedôjde k žiadnemu omylu. Princíp jednoty ľudstva, os, okolo ktorej sa otáča celé Bahá’u’lláhovo učenie, nie je len nejakým obyčajným výlevom nevedomého emocionalizmu alebo vyjadrením neurčitej a zbožnej nádeje. Jeho výzva nemá byť stotožnená s opätovným prebudením ducha bratstva a dobrej vôle medzi ľuďmi, ani si nekladie za cieľ iba harmonickú spoluprácu medzi jednotlivými ľuďmi a národmi. Jeho dôsledky sú hlbšie, jeho nároky väčšie než tie, ktoré mohli vzniesť minulí Proroci. Jeho posolstvo sa týka nielen jednotlivcov, ale zaoberá sa v prvom rade povahou tých základných vzťahov, ktoré musia zväzovať všetky štáty a národy ako členov jednej ľudskej rodiny. Nepredstavuje iba obyčajné formulovanie ideálu, ale je nerozlučne spojené s inštitúciou, ktorá je spôsobilá k tomu, aby stelesňovala jeho pravdu, ukázala jeho oprávnenosť a zachovala jeho vplyv. Znamená organickú zmenu v štruktúre súčasnej spoločnosti, zmenu, akú svet ešte nezažil...Predstavuje vrchol ľudskej evolúcie, evolúcie, ktorá má svoje prvopočiatky v zrode rodinného života, svoj následný rozvoj v dosiahnutí kmeňovej pospolitosti, ďalej vedúce k vytvoreniu mestského štátu a neskôr sa rozvíjajúce v inštitúcie nezávislých a suverénnych národov. (Cíl nového světový řádu, Bahá’u’lláhův světový řád)

Zjednotenie ľudstva je charakteristickým znakom štádia, do ktorého ľudská spoločnosť teraz vstupuje. Jednota rodiny, kmeňa, mestského štátu a národa bola postupne vyskúšaná a plne ustanovená. Svetová jednota je cieľom, o ktorý sa utrápené ľudstvo teraz usiluje. (Rozvinutí světové civilizace, Bahá’u’lláhův světový řád)

Nech nevzniknú žiadne pochybnosti o oživujúcom cieli celosvetového Bahá’u’lláhovho zákona. Jeho cieľom zďaleka nie je rozvrátiť existujúce základy spoločnosti, usiluje sa o rozšírenie jej základov, pretvorenie jej inštitúcií spôsobom, ktorý je v súlade s potrebami stále sa meniaceho sveta. Nemôže byť v rozpore so žiadnou legitímnou vernosťou, ani nemôže podkopávať základnú lojalitu. Jeho cieľom nie je zadusiť plamene zdravého a inteligentného patriotizmu v ľudských srdciach, ani zrušiť systém národnej autonómie, ktorá je taká nevyhnutná, ak sa chceme vyhnúť zlu prílišnej centralizácie. Neignoruje, ani sa nepokúša potlačiť rôznorodosť etnického pôvodu, podnebia, histórie, jazyka a tradícií, myslenia a zvykov, ktoré odlišujú ľudí a národy sveta. Volá po širšej lojalite, po väčšom úsilí, než to, ktoré doteraz oživuje ľudský rod. Nástojí na podriadení národných nutkaní a záujmov záväzným požiadavkám zjednoteného sveta. Odmieta prílišnú centralizáciu na strane jednej a zrieka sa všetkých pokusov o uniformitu na strane druhej. Jej heslom je jednota v rôznorodosti… (Cíl nového světový řádu, Bahá’u’lláhův světový řád)

Touto charakternosťou správania, spolu so svojimi dôsledkami, akými sú spravodlivosť, poctivosť, pravdovravnosť, čestnosť, nezaujatosť, spoľahlivosť a dôveryhodnosť, sa musí vyznačovať každá fáza života bahájskeho spoločenstva. „Spoločníci Boží,“ vyhlásil samotný Bahá’u’lláh, „sú kváskom, ktorý musí prekvasiť národy sveta. Musia sa preukazovať takou dôveryhodnosťou, takou pravdovravnosťou a vytrvalosťou, takými skutkami a charakterom, že celé ľudstvo bude mať úžitok z ich príkladu.“ (The Advent of Divine Justice)