Mapa celosvetového rozšírenia bahájskej viery, ktorú nakreslil Shoghi Effendi v roku 1952.

Vedenie a preklady

Medzi najvyššie priority akéhokoľvek náboženského systému musí patriť určenie základných pravidiel jeho písma a aplikácia týchto posvätných spisov podľa okolností osobného a spoločenského života. ‘Abdu’l‑Bahá splnomocnil Shogiho Effendiho, aby ako jediný autoritatívne interpretoval bahájske spisy. Shoghi Effendi ponímal svetové udalosti vo svetle bahájskeho písma a delil sa s bahájskym spoločenstvom o výsledky svojich analýz vo forme listov. Skutočnosť, že interpretoval posvätné texty, bola pre vývoj bahájskej viery nesmierne dôležitá. Do dnešného dňa sa tak zabezpečila jednota porozumenia, ktorá ochránila spoločenstvo pred rozkolom.

Okrem toho rodiace sa bahájske inštitúcie na celom svete zaplavovali strážcu otázkami na nesmierne množstvo tém. Jeho odpovede na tieto dopyty tvoria značnú časť jeho interpretácie Bahá’u’lláhovho zjavenia.

Shoghi Effendi napísal približne 26 000 listov a telegramov, v ktorých viedol, inšpiroval a povzbudzoval jednotlivcov, skupiny veriacich a bahájske inštitúcie.

Strážca sa častokrát podpisoval pod svoje listy ako „Tvoj verný brat, Shoghi“.
Strážca sa častokrát podpisoval pod svoje listy ako „Tvoj verný brat, Shoghi“.

Približne polovica týchto listov bola v perzštine a arabčine. Shoghi Effendi sa vyjadroval k nespočetným témam a konceptom: vo výnimočne nádhernom a mocnom jazykovom štýle objasňoval zákony a základné pravdy bahájskej viery, načrtol najdôležitejšie prvky zodpovedností Svetového domu spravodlivosti, vytýčil kroky potrebné pre voľby a fungovanie miestnych a národných duchovných rád a vysvetľoval povinnosti jednotlivých bahájov.

Niektoré z týchto listov mali rozsah celej knihy. Jeho najdôležitejšie listy a správy boli zozbierané do niekoľkých zväzkov kníh. Sedem z nich, ktoré napísal od roku 1929 do roku 1936, tvoria zbierku nazvanú The World Order of Bahá’u’lláh (Bahá’u’lláhův světový řád). V nich strážca objasňoval doktrinárske pravdy jadra bahájskej viery, zaoberal sa jej poslaním vo svete, vysvetľoval pravé postavenie jej ústredných postáv a predstavil štruktúru a mandáty bahájskych inštitúcií.

Ďalší list Shoghiho Effendiho, vydaný pod názvom The Advent of Divine Justice (Příchod Boží spravedlnosti) 25. decembra 1938 nabádal bahájov ku dôslednosti viery a jazyka a k potrebnej bezúhonnosti správania a k tomu, aby vykonávali úlohy, ktoré ich čakajú. O tri roky neskôr, v období, keď svet zasiahol konflikt, v liste vydanom pod názvom The Promised Day Is Come (28. marca 1941) upokojoval bahájov a písal o pôvode, smerovaní a potrebe „obrovských dramatických zmien“, ktoré ľudstvo zažívalo.

God Passes By

Na začiatku 40-tych rokov sa Shoghi Effendi zameral na udalosti v bahájskej histórii a v roku 1944 pri príležitosti stého výročia Bábovho vyhlásenia vydal dielo God Passes By, nesmierne detailnú prácu, ktorá sa zaoberala udalosťami za celé uplynulé storočie, od okamihu, keď Báb prvýkrát povedal o Svojom poslaní, až po dokončenie prvého „Sedemročného plánu“.

Shoghi Effendi počas celého života plodne písal.
Shoghi Effendi počas celého života plodne písal.

Zároveň s touto prácou písal Shoghi Effendi paralelnú prácu v perzštine, kde rovnako opisoval históriu bahájskej viery a vysvetľoval črty Svetového poriadku zakotveného v Bahá’u’lláhových spisoch.

Preklady

Shoghi Effendi slúžil ako najdôležitejší prekladateľ bahájskych spisov. Od raného detstva študoval angličtinu a ako mladý muž pokračoval v štúdiu na American University of Beirut a následne na Oxfordskej univerzite, kde bol až do ‘Abdu’l‑Bahovej smrti v roku 1921. Pretože počas prvých kritických desaťročí strážcovstva bola väčšina administratívnych orgánov v anglicky hovoriacich krajinách, poskytla schopnosť Shoghiho Effendiho vyjadrovať a interpretovať bahájske koncepty v angličtine novým nasledovníkom viery v západnom svete nedoceniteľný zdroj vedenia.

Spôsob, akým strážca mimoriadne ovládal jazyk a úzkostlivo vyberal slová, vytýčil štandard pre všetky ďalšie bahájske preklady. Do angličtiny preložil hlavné Bahá’u’lláhove diela, ako napríklad Skryté slová (1929), Kitáb-i-iqán (1931) a Epištolu Synovi Vlka (1941) a zostavil výňatky z nich a ďalšie podstatné úryvky do Výberu z Bahá’u’lláhových spisov (Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, 1935) a Prayers and Meditations of Bahá’u’lláh (1938). Preložil bezpočet ďalších modlitieb a citátov od Bahá’u’lláha, Bába a ‘Abdu’l‑Bahu a citoval ich vo svojich listoch. Shoghi Effendi tiež v angličtine obnovil autentický opis ranej histórie viery známy ako The Dawn-Breakers (1932).