‘Abdu’l‑Bahá, hlava bahájskej viery po zosnutí Bahá’u’lláha.

Citáty od ‘Abdu’l-Bahu

Spisy a prednášky ‘Abdu’l‑Bahu sú ovocím viac než pol storočia trvajúcej plodnej práce. ‘Abdu’l‑Bahá nebol prorokom a nikdy netvrdil, že prijal priame zjavenie od Boha. No tým, že bol Stred Bahá’u’lláhovej zmluvy s Jeho nasledovníkmi a bol menovaný, aby vysvetľoval význam bahájskeho zjavenia, predstavujú Jeho spisy interpretáciu bahájskeho písma a sú zároveň jeho súčasťou.

Jeho úžasné dielo, ktoré bolo doteraz zachytené vo vydanej podobe, pozostáva z osobnej korešpondencie, všeobecne adresovaných listov, vysvetlení špecifických tém, z kníh, modlitieb, básní, verejných prednášok a zaznamenaných rozhovorov. Všetci, ktorí sa s Ním stretli, Ho považovali za dokonalý príklad osobitého štýlu a výrečnosti.

Jeho slová sú jednoduché ako slnečný svit. Rovnako ako slnečný svit sú aj univerzálne… Yone Noguchi, japonský spisovateľ

Nasleduje malý výber úryvkov z ‘Abdu’l‑Bahových spisov a prednášok.

Je isté a nepopierateľné, že Stvoriteľ človeka sa na človeka nepodobá, pretože bezmocné stvorenie nemôže stvoriť inú bytosť. Stvoriteľ musí byť úplne dokonalý, aby mohol tvoriť... Pomíňajúci svet je zdrojom nedokonalostí. Boh je pôvodcom dokonalostí. Nedokonalosti pomíňajúceho sveta sú sami o sebe dôkazom Božích dokonalostí. (‘Abdu’l‑Bahá, Odpovědi na některé otázky)

Existuje jeden Boh. Ľudstvo je jedno. Základy náboženstiev sú jednotné. Chváľme Ho a vzdávajme vďaku za všetkých Jeho veľkých Prorokov a Poslov, ktorí prejavovali Jeho žiarivosť a slávu. (‘Abdu’l‑Bahá, ‘Abdu’l‑Bahá in London, str. 20)

Najvyššie postavenie, vrcholná sféra, najvznešenejšia, najdokonalejšie pozícia v stvorení, či už viditeľnom alebo neviditeľnom, či už alfa alebo omega, patrí Božím Prorokom, napriek skutočnosti, že poväčšinou z vonkajšieho pohľadu nevlastnili nič, len svoju vlastnú chudobu. (‘Abdu’l‑Bahá, The Secret of Divine Civilization)

Božské Prejavy Božie mali univerzálne a všetko zahrňujúce ponímanie. Snažili sa v mene života každého človeka a oddali sa službe univerzálnemu vzdelaniu. Oblasť ich cieľov nebola ohraničená – nie, bola skôr široká a všetko ponímajúca. (‘Abdu’l‑Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l‑Bahá)

Božské náboženstvá boli založené so zámerom zjednotiť ľudstvo a ustanoviť svetový mier. Každé hnutie, ktoré prináša mier a zhodu v ľudskej spoločnosti je vskutku božské hnutie. Každá reforma, vďaka ktorej sa ľudia zbližujú v úkryte rovnakého svätostánku, je isto živená nebeskými motívmi. (‘Abdu’l‑Bahá, The Promulgation of Universal Peace)

Teraz prišiel nový vek a stvorenie sa rodí znovu. Ľudstvo dostáva nový život. Jeseň pominula a oživujúca jar nastala. Všetky veci sa teraz obnovujú. Odvetvia umenia a priemyslu sa rodia znovu, veda prináša nové objavy. Dokonca také detaily ľudských záležitostí, akými sú šaty a osobné veci, dokonca zbrane, toto všetko sa rovnako obnovuje. Zákony a protokoly každej vlády sa prehodnocujú. Na programe dňa je obnova.
A$1 prameňom všetkej tejto obnovy je čerstvý výlev úžasnej milosti a priazne Pána Kráľovstva, ktoré obnovili svet. Národy sa preto musia úplne zbaviť svojich starých vzorcov myslenia, aby sa plná pozornosť mohla venovať týmto novým princípom, pretože tieto sú svetlami tohto veku a samotný duch tejto doby. (‘Abdu’l‑Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l‑Bahá)

Blíži sa deň, kedy sa všetky náboženstvá sveta zjednotia, pretože v princípe sú už teraz jedným náboženstvom. Netreba ich rozdeľovať, keď si všimneme, že ich rozdeľujú iba vonkajšie formy. Niektoré duše spomedzi synov človeka trpia nevedomosťou, poponáhľajme sa, aby sme ich vyučovali. Iní sú ako deti, ktoré potrebujú starostlivosť a výchovu, pokým nevyrastú. A niektorí sú chorí – tým musíme priniesť božské liečenie. (‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské rozmluvy)

Láska je najväčším zákonom, ktorý vládne tomuto mocnému a nebeskému cyklu, jedinečná sila, ktorá spája rozličné elementy materiálneho sveta, najvyššia magnetická sila, ktorá riadi pohyby sfér v nebeských ríšach. (‘Abdu’l‑Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l‑Bahá)

Bahá’u’lláh stvoril kruh jednoty a vytvoril model pre zjednotenie všetkých národov, pre ich zhromaždenie sa v útočisku príbytku všeobecnej jednoty. Toto je dielo Božskej štedrosti a my všetci sa musíme srdcom a dušou snažiť, pokiaľ nedosiahneme medzi sebou realitu jednoty. Keď budeme pracovať, bude nám daná sila. (‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské rozmluvy)

Pozrime sa na kvety v záhrade. Hoci sa líšia druhmi, farbami, formou a tvarom, vďaka tomu, že ich osviežujú vody jedného prameňa, oživuje ich dych jedného vetra, posilňujú ich lúče jedného slnka, táto rozmanitosť zvyšuje ich pôvab a pridáva im na kráse. Aké nepríjemné by bolo pre oko, ak by všetky kvety a rastliny, listy a puky, ovocie, konáre a stromy tej záhrady mali rovnaký tvar a farbu! Rozmanitosť odtieňov, foriem a tvarov obohacuje a skrášľuje záhradu a zvýrazňuje výsledný dojem. Rovnakým spôsobom, keď budú rozmanité odtiene myslenia, temperamentu a charakteru združené pod mocou a vplyvom jednej ústrednej sily, zjaví sa a prejaví krása a sláva ľudskej dokonalosti. Odlišné myšlienky, city, predstavy a presvedčenia detí ľudí nie je schopné zladiť nič iné, než nebeský vplyv slova Božieho, ktoré panuje všetkým veciam a preniká nimi. (‘Abdu’l‑Bahá, Desky Božího plánu)

Úprimnosť je základným kameňom viery. To znamená, že nábožensky založený človek nesmie brať do úvahy svoje vlastné osobné túžby a musí sa usilovať nájsť spôsob, akým môže z celého srdca slúžiť verejnému blahu. Ľudská bytosť sa nedokáže odvrátiť od svojich vlastných sebeckých výhod a obetovať vlastné dobro pre dobro spoločenstva inak, len na základe pravej náboženskej viery. (‘Abdu’l‑Bahá, The Secret of Divine Civilization)

Pravá civilizácia rozvinie svoju vlajku v samotnom srdci sveta zakaždým, keď určitý počet jej význačných a šľachetných panovníkov, žiariacich príkladov oddanosti a odhodlania, povstane pre dobro a šťastie celého ľudstva s pevným odhodlaním a jasnou víziou, aby ustanovili vec svetového mieru. Musia vec mieru kompletne prekonzultovať a usilovať sa všetkými prostriedkami, ktoré majú v moci, aby ustanovili Zväz národov sveta. Musia vyvodiť záväznú dohodu a ustanoviť zmluvu, ktorej ustanovenia budú správne, neporušiteľné a jednoznačné. Musia s ňou oboznámiť celý svet a dosiahnuť jej schválenie celou ľudskou rasou. Toto vrcholné a vznešené podujatie, skutočný zdroj mieru a blahobytu celého sveta, by mali všetci, ktorí bývajú na zemi, považovať za posvätné. (‘Abdu’l‑Bahá, The Secret of Divine Civilization)

Výchova a vzdelávanie detí patrí medzi najzáslužnejšie skutky ľudstva a priťahuje milosť a priazeň nadovšetko Milostivého, pretože výchova je neoddeliteľným základom všetkej ľudskej znamenitosti a umožňuje človeku prekliesniť si cestu do výšin pretrvávajúcej slávy. (‘Abdu’l‑Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l‑Bahá)

Podstatou človeka je myšlienka, nie jeho materiálne telo. Sila myšlienky a živočíšna sila sú partneri. Hoci je človek súčasťou živočíšneho stvorenia, vlastní silu myšlienky, ktorá je nadradená všetkým ostatným stvoreným bytostiam.
Ak ľudská myšlienka neustále túži po približovaní sa nebeským veciam, potom sa človek stáva svätým. Naopak, ak jeho myšlienky nestúpajú nahor, ale smerujú dolu a sústreďujú sa na veci tohto sveta, stáva sa takýto človek viac a viac materiálnym, až dôjde do postavenia, ktoré je len o málo lepšie, než postavenie zvieraťa...
Niektorí muži a ženy sa pyšnia svojimi vznešenými myšlienkami, ale pokiaľ tieto myšlienky nikdy nedosiahnu úroveň činov, ostávajú bezcenné. Sila myšlienky závisí na jej uskutočnení v činoch. (‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské rozmluvy)

Keď sa objaví myšlienka na vojnu, bráňte sa jej silnejšou myšlienkou na mier. Nenávistná myšlienka musí byť zničená mocnejšou myšlienkou lásky. (‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské rozmluvy)

Ó vy, milovaní Pána! V tomto posvätnom zriadení nie sú konflikty a sváry v žiadnom prípade povolené. Každý agresor sa pripravuje o Božiu milosť. (‘Abdu’l‑Bahá, Will and Testament of ‘Abdu’l‑Bahá)

Buďte dokonale jednotní. Nikdy sa na seba nehnevajte… Milujte stvorenia pre lásku k Bohu a nie pre nich samotných. Nikdy sa nenahneváte, ani nebudete netrpezliví, ak ich budete milovať pre lásku k Bohu. Ľudstvo nie je dokonalé. V každej ľudskej bytosti sa nájdu nedokonalosti a keď sa budete dívať na ľudí samotných, vždy budete nešťastní. No ak sa budete dívať na Boha, budete ich milovať a budete k nim láskaví, pretože Boží svet je svetom dokonalosti a úplnej milosti. (‘Abdu’l‑Bahá, The Promulgation of Universal Peace)

V tento deň je najnevyhnutnejšou povinnosťou očistiť si charakter, napraviť svoje spôsoby a vylepšiť správanie. Milovaní Milosrdného musia medzi Jeho stvoreniami preukazovať taký charakter a správanie, aby vôňa ich svätosti mohla byť vnesená do celého sveta a mohla oživiť mŕtvych. Pretože zámerom Prejavu Božieho a úsvitu bezmedzných svetiel Neviditeľného je vychovávať duše ľudí a zjemňovať charakter každého žijúceho človeka, aby tak požehnaní jednotlivci, ktorí sa oslobodili z temnoty živočíšneho sveta, povstali s takými vlastnosťami, ktoré ozdobujú skutočnosť človeka. (‘Abdu’l‑Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l‑Bahá)

Ak celým svojím srdcom túžite do priateľstve s každou rasou na zemi, vaša myšlienka, duchovná a pozitívna, sa bude šíriť. Stane sa túžbou ostatných, bude silnejšia a silnejšia, pokým nedosiahne mysle všetkých ľudí. (‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské rozmluvy)